Jakie są dostępne plany szkoleń?

Cel:

Zapoznanie się z interfejsem i podstawowymi funkcjami Zarządcy oraz edytora.

Plan:

 1. Zarządca pakietu – przegląd zakładek i dostępnych funkcji.
 2. Edytor – zapoznanie się interfejsem (podstawowymi oknami, narzędziami i funkcjami).
 3. Konfigurowanie aplikacji (ustawienia programu, tworzenie szablonów projektów).

Czas trwania:

Ok. 1 godzina.

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Cel:

Utworzenie kompletnej struktury budynku wraz z obliczeniem jego obciążenia cieplnego na przykładzie domku jednorodzinnego.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • utworzenie wymaganej ilości kondygnacji i edycja ich danych,
  • edycja danych typów pomieszczeń,
  • edycja danych na potrzeby obliczeń cieplnych budynku.
 2. Wczytanie rzutów kondygnacji z plików DWG.
 3. Wygenerowanie elementów tworzących strukturę budynku (ścian, stropów, podłóg, dachów) z wykorzystaniem narzędzi automatyzujących ten etap projektowy.
 4. Wstawienie okien, drzwi, otworów w stropie oraz w ścianach wraz z edycją ich danych.
 5. Modelowanie połaci dachowych.
 6. Wygenerowanie kompletnej struktury budynku.
 7. Zdefiniowanie parametrów cieplnych przegród konstrukcyjnych.
 8. Wyznaczenie obciążenia cieplnego budynku i pomieszczeń (OZC).
 9. Analiza wyników, w szczególności:
  • utworzonego automatycznie modelu cieplnego budynku na widoku 3D,
  • przepływów powietrza wentylacyjnego w postaci grafów generowanych na rzutach,
  • szczegółowych wyników pomieszczeń i budynku.
 10. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 3-4 godziny

Przydatne linki:

Zamów szkolenie

Cel:

Zaprojektowanie instalacji grzewczej z grzejnikami konwekcyjnymi.

W trakcie szkolenia przećwiczone zostaną dwa przykłady:

 1. Instalacji grzejnikowej w domku jednorodzinnym z rozprowadzeniem rozdzielaczowym.
 2. Instalacji grzejnikowej zasilanej z pionów w budynku wielokondygnacyjnym.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • typów domyślnych grzejników, armatury grzejnikowej i zestawów podłączeniowych,
  • opcji wpływających na dobór wielkości grzejników.
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • grupowe wstawianie i edycja danych grzejników,
  • rozprowadzenie instalacji zasilającej i podłączenie do niej grzejników.
 3. Analiza poprawności modelu instalacji na widoku 3D.
 4. Wykonanie obliczeń, analiza komunikatów diagnostyki i wyników, w szczególności:
  • stopnia dopasowania mocy grzewczej,
  • dobranych grzejników i armatury grzejnikowej,
  • uzyskanego zestawienia materiałów.
 5. Wygenerowanie rozwinięć płaskich.
 6. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 7. Eksport modelu instalacji do pliku IFC (format BIM).
 8. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Cel:

Zaprojektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego w domku jednorodzinnym.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • systemów podłogowych,
  • systemów ściennych,
  • systemów sufitowych,
  • rozdzielaczy i automatyki,
  • temperatury zasilania,
  • opcji wpływających na wyniki obliczeń.
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • przegląd danych i szkoła użycia elementu 'Strefa podłóg grzewczo/chłodzących’,
  • szkoła użycia narzędzia 'Trasa przyłączy’,
  • kontrola mechanizmu generującego rysunki pętli,
  • ręczne korekty rysunków pętli i przyłączy wygenerowanych automatycznie.
 3. Analiza poprawności modelu na widoku 3D.
 4. Wykonanie obliczeń, analiza komunikatów diagnostyki i wyników, w szczególności:
  • stopnia pokrycia potrzeb grzewczych i zrównoważenia hydraulicznego instalacji,
  • parametrów instalacji na poszczególnych zakładkach w oknie 'Wyniki’,
  • uzyskanego zestawienia materiałów.
 5. Korekty parametrów instalacji dla uzyskania wymaganej wydajności cieplnej.
 6. (opc.) Wyznaczenie wydajności chłodniczej systemu.
 7. Wygenerowanie rozwinięć płaskich.
 8. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 9. (opc.) Eksport modelu instalacji do pliku IFC (format BIM).
 10. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 3 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Cel:

Zaprojektowanie instalacji grzewczej (+ ew. chłodniczej, jeśli pakiet na którym prowadzone jest szkolenie wyposażony jest w moduł 'Systemy chłodnicze’) z użyciem prefabrykowanych paneli sufitowych i ściennych.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • danych domyślnych kondygnacji,
  • parametrów pracy instalacji,
  • domyślnych typów paneli,
  • domyślnych typów działek rozprowadzenia i do połączeń szeregowych paneli,
  • domyślnych typów rozdzielaczy i armatury.
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • wczytanie rzutu kondygnacji z pliku DWG,
  • utworzenie pomieszczenia,
  • automatyczne wypełnienie obszaru pomieszczenia panelami sufitowymi,
  • ręczne wstawienie paneli ściennych/sufitowych,
  • szeregowe połączenie paneli w zestawy.
 3. Weryfikacja modelu instalacji na widoku 3D.
 4. Wykonanie obliczeń wstępnych w celu weryfikacji pokrycia potrzeb cieplnych pomieszczenia.
 5. Korekty założeń w celu dopasowania mocy uzyskanej do mocy wymaganej.
 6. Edycja graficzna projektu na rzutach – uzupełnienie rysunków o źródło ciepła i instalację rozprowadzającą.
 7. Wykonanie kompletnych obliczeń wraz z równoważeniem instalacji i uzyskaniem zestawienia elementów.
 8. Analiza komunikatów diagnostyki i wyników obliczeń.
 9. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 10. (opc.) Eksport modeli instalacji do pliku IFC (BIM).
 11. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Zamów szkolenie

Cel:

Zaprojektowanie instalacji wodociągowej (wody ciepłej, zimnej i sieci cyrkulacyjnej c.w.) w domu jednorodzinnym.

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • domyślnych typów rur i armatury,
  • domyślnych typów baterii i punktów czerpalnych,
  • wybór normy obliczeniowej,
  • parametrów pracy instalacji.
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • wstawienie przyborów sanitarnych i baterii,
  • wstawienie źródła i (opc.) podgrzewacza,
  • rozprowadzenie instalacji wodociągowej, (opc.) w układzie pierścieniowym,
  • wstawienie niezbędnych zaworów i armatury.
 3. Analiza poprawności modelu instalacji na widoku 3D.
 4. Edycja danych elementów.
 5. Wykonanie obliczeń, analiza komunikatów diagnostyki i wyników, w szczególności:
  • wyznaczonego wymaganego ciśnienia w źródle,
  • uzyskanych ciśnień przed odbiornikami,
  • zrównoważenia hydraulicznego obiegów cyrkulacyjnych,
  • parametrów układów podnoszenia ciśnienia i regulatorów ciśnienia,
  • (opc.) czasu dopływu ciepłej wody użytkowej do wskazanych punktów czerpalnych.
 6. Wygenerowanie rozwinięć płaskich.
 7. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 8. (opc.) Eksport modelu instalacji do pliku IFC (format BIM).
 9. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Zamów szkolenie

Cel:

Zaprojektowanie w budynku wielokondygnacyjnym instalacji ze stacjami mieszkaniowymi, dostarczającymi ciepło na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz do mieszkaniowych instalacji c.o.

Na szkoleniu przećwiczone zostaną dwa alternatywne scenariusze:

 1. Wartość wydatku c.w.u. deklarowana ręcznie.
 2. Wartość wydatku c.w.u. wynika z obliczeń instalacji wodociągowej (scenariusz wymaga dostępności w pakiecie modułu 'Instalacje wodociągowe’).

Plan:

 1. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • domyślnego typu stacji,
  • wartości podgrzewu c.w.u.,
  • sposobu deklarowania wydatku c.w.u. (wymaga dostępności modułu 'Instalacje wodociągowe’ w pakiecie).
 2. Edycja graficzna projektu na rzutach, w szczególności:
  • wstawienie stacji i edycja ich danych,
  • wstawienie źródła i utworzenie instalacji rozprowadzającej (pionów i poziomych odcinków w piwnicy),
  • podłączenie instalacji mieszkaniowych (c.o. i c.w.u) do stacji,
  • wstawienie niezbędnej armatury,
  • powielenie instalacji na kolejne kondygnacje powtarzalne.
 3. Analiza poprawności modelu instalacji na widoku 3D.
 4. Wykonanie obliczeń, analiza komunikatów diagnostyki i wyników, w szczególności:
  • wystarczającej mocy wymiennika c.w.u. dla parametrów pracy,
  • dobranych średnic pionów zasilających stacje,
  • wyznaczonego wymaganego ciśnienia w źródle,
  • wyznaczonej wymaganej mocy źródła.
 5. Wygenerowanie rozwinięć płaskich.
 6. Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu.
 7. (opc.) Eksport modelu instalacji do pliku IFC (format BIM).
 8. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Cel:

Sporządzenie świadectwa oraz projektowanej charakterystyki energetycznej dla budynku o wydzielonej części usługowej i mieszkaniowej.

Plan:

UWAGA! Szkolenie nie obejmuje tworzenia struktury budynku i wyznaczenia projektowego obciążenia cieplnego, które zawsze muszą poprzedzić wyznaczenie charakterystyki energetycznej.
Ten zakres prac poprzedzających ujęty jest w innym planie szkoleniowym. Szkolenie jest wykonywane na pliku startowym z już przygotowaną strukturą budynku i wyznaczonym projektowym obciążeniem cieplnym.

 1. Poprawne zorientowanie budynku względem stron świata.
 2. Przegląd danych wpływających na zyski ciepła od nasłonecznienia przez przegrody przezroczyste.
 3. Przegląd i ustawienie danych ogólnych projektu, w szczególności:
  • danych związanych z zacienieniem budynku,
  • wartości opałowych i wskaźników emisji CO2,
  • wybór wartości referencyjnych Uref i EPref.
 4. Modyfikacja/uzupełnienie domyślnych danych stref ogrzewanych i chłodzonych.
 5. Utworzenie odpowiedniej ilości stref ogrzewanych i chłodzonych i przypisanie do nich jednostek budynku.
 6. Modyfikacja i uzupełnienie danych poszczególnych stref ogrzewanych i chłodzonych.
 7. Wykonanie obliczeń i wygenerowanie świadectwa oraz projektowanej charakterystyki energetycznej.
 8. Analiza wpływu wybranych parametrów na uzyskiwane wyniki wskaźnika EP.
 9. Eksport świadectwa do pliku XML celem jego importu i zapisu w centralnym rejestrze charakterystyk energetycznych.
 10. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Cel:

Wykorzystanie modelu budynku w formacie IFC do obliczenia obciążenia cieplnego budynku i zaprojektowania instalacji.

Plan:

 1. Wczytanie pliku IFC oraz analiza jego struktury i zawartości z wykorzystaniem okien „Przeglądarka projektu”, „Wyszukaj”, „Tabela danych” oraz dodatkowych narzędzi.
 2. Możliwe sposoby wykorzystania modelu IFC w zależności od przypadku projektowego:
  • wykorzystanie modelu budynku IFC bez kompletnej interpretacji przegród konstrukcyjnych,
  • wykorzystanie modelu budynku IFC bez kompletnej interpretacji przegród konstrukcyjnych z ręcznym wprowadzeniem pomieszczeń lub (dostępne od publikacji 23.0) importem obiektów ifcSpace,
  • wykorzystanie modelu budynku IFC do automatycznego wygenerowania kompletnej struktury budynku wraz z jego przegrodami konstrukcyjnymi.
 3. Utworzenie odpowiedniej ilości kondygnacji z modelu IFC:
  • charakterystyka i zastosowanie metody „Utwórz kondygnacje z IFC”,
  • charakterystyka i zastosowanie metody „Utwórz kondygnacje pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC”.
 4. Interpretacja ścian konstrukcyjnych z modelu budynku IFC.
 5. Interpretacja stropów konstrukcyjnych z modelu budynku IFC.
 6. Interpretacja dachu z modelu budynku IFC.
 7. Interpretacja okien i drzwi z modelu budynku IFC.
 8. Wygenerowanie kompletnej struktury budynku z pomieszczeniami.
 9. Przykładowe korekty wymagane dla uzyskania poprawnego i kompletnego modelu cieplnego.
 10. Wyznaczenie obciążenia cieplnego budynku.
 11. Wykonanie przykładowej elementarnej instalacji.
 12. Eksport projektu do pliku IFC – sterowanie eksportowanym zakresem i inne ustawienia eksportu.
 13. Q&A – omówienie pytań Uczestników wynikłych z programu szkolenia.

Czas trwania:

Ok. 2-3 godziny

Przydatne linki:

Dla zmaksymalizowania efektów prosimy o zapoznanie się przed szkoleniem

Zamów szkolenie

Co o nas mówią?

Dla kogo dedykujemy szkolenia?

Dla projektantów branży HVAC, dla pracowników technicznych i handlowych producentów systemów i elementów instalacji HVAC, dla studentów i uczniów kierunków pokrewnych. Przykłady i tematyka jest tak dobrana, aby zarówno osoby stawiające pierwsze kroki jak i bardziej doświadczeni Użytkownicy programów uzyskali maksimum wiedzy i praktyki.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie może mieć formę prezentacji lub warsztatów w trakcie których uczestnicy wykonują kolejne etapy projektowe równolegle za prowadzącym.

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne preferowaną obecnie formą są warsztaty on-line. Przez większą część szkolenia on-line prowadzący prezentuje pulpit ekranu wykonując i komentując kolejne kroki projektowe. Uczestnicy mogą w trakcie szkolenia zgłaszać problemy prowadzącemu (w oknie czat lub głosowo) oraz w razie konieczności udostępnić swój ekran w przypadku napotkania problemów uniemożliwiających kontynuację projektu.

Zachęcamy do udziału w formie warsztatowej jako najbardziej efektywnej.

Kim są trenerzy?

Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę inżynierską InstalSoft mającą bogatą wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu HVAC oraz doświadczenie w nauce obsługi programów i rozwiązywaniu problemów napotkanych przez Użytkowników oprogramowania.

Poznaj naszych trenerów!

Jaka jest cena szkolenia?

Cena szkolenia wynika z stawki godzinowej oraz czasu trwania szkolenia.
Cena jest niezależna od liczby kursantów, są jednak ograniczenia w zakresie maksymalnej liczby kursantów w zależności od opcji szkolenia:

 • 15 osób dla warsztatów on-line
 • 10 osób dla warsztatów wyjazdowych w miejscu wyznaczonym przez organizatora
 • 8 osób dla warsztatów prowadzonych w siedzibie InstalSoft
 • bez limitu w przypadku prezentacji prowadzonych w miejscu wyznaczonym przez organizatora

Dla każdego programu szkoleniowego, zdefiniowanego powyżej, ustalono szacunkowy czas trwania. Dzięki temu możesz skomponować własną agendę szkoleniową, zgodnie ze swoimi potrzebami.

Cena za niestandardowe szkolenia/konsultacje ustalana jest indywidualnie.

SPRAWDŹ AKTUALNE CENY SZKOLEŃ

Jak przygotować się do szkolenia?

SPRAWDŹ WYMAGANIA SPRZĘTOWE

W przypadku uczestnictwa w szkoleniu w formie warsztatowej:

 1. Komputer spełniający aktualne wymagania sprzętowe.
 2. Zainstalowany, zaktualizowany i aktywowany pakiet InstalSystem 5/EnergoSystem 5. Uwaga! Nie dysponujesz jeszcze programem z licencją? Nic nie szkodzi – na potrzeby szkolenia dostarczymy Ci BEZPŁATNIE program wraz z licencją w konfiguracji umożliwiającej uczestnictwo w szkoleniu.
 3. W przypadku uczestnictwa w warsztatach on-line posiadanie 2 monitorów lub monitora + ekranu dla wyświetlenia prezentacji na jednym i samodzielnego wykonywania kroków projektowych na drugim.
 4. W przypadku uczestnictwa w prezentacji on-line dowolny komputer z głośnikami/słuchawkami i ew. mikrofonem dla zwrotnej komunikacji audio.

Szkolenia on-line prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania MS Teams lub ClickMeeting. Uczestnictwo w sesji nie wymaga instalacji narzędzia, dostęp jest uzyskiwany poprzez otrzymany link z poziomu przeglądarki internetowej. Platforma umożliwia dwustronną komunikację video, audio oraz poprzez okno czatu.

ZAMÓW SZKOLENIE!

Wyślij na adres

maila z:

 • propozycją tematyki podając numery planów szkoleń
 • propozycją terminów realizacji, pamiętając o limitach czasowych przypadających na pojedyncze szkolenie (patrz sekcja ‘Jaka jest cena szkolenia?’)

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty? Skontaktuj się z nami!

Kontakt