certyfikaty energetyczne

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Nowy moduł do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (obejrzyj film)
IFC import bazowy

IFC (BIM) import bazowy

 • Nowy moduł umożliwiający import modelu budynku (wraz z instalacjami i elementami wyposażenia) z plików IFC (obejrzyj film)
  • Import plików IFC jako niezależny model (dostępny na zakresie edycji Podkład)
  • Wczytywanie modelu IFC do dowolnego projektu (nowego oraz z istniejącą np. strukturą budynku lub instalacją), w tym usuwanie i zastępowanie dotychczasowego modelu (tzw. reimport)
  • Wczytywanie wielu niezależnych modeli do jednego projektu
  • Możliwość precyzyjnego zarządzania modelem, m.in. podgląd pełnej struktury pliku IFC, podgląd właściwości każdego z elementów, ukrywanie i wyszukiwanie elementów za pomocą okna Przeglądarka projektu
  • Wczytywanie modeli IFC zawierających zarówno architekturę, jak i instalacje zaprojektowane i wyeksportowane poprzednio z programu InstalSystem 5 oraz z innych programów
  • Model widoczny zarówno w oknie Edytor 2D (rysowanie jako krawędzie) jak i w oknie Widok 3D (rzeczywisty model)
  • Snapowanie elementów konstrukcyjnych i instalacji rysowanych na rzucie 2D w InstalSystem 5 do obiektów IFC
  • Eksport modeli IFC do formatów DXF/DWG (2D), PDF (2D/3D)
IFC interpretacja danych budynku

IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Nowy moduł umożliwiający interpretację obiektów konstrukcyjnych z pliku IFC na przegrody konstrukcyjne InstalSystem 5 (dalej wykorzystywane m.in. do obliczeń cieplnych budynku) (obejrzyj film)
  • Niezależna interpretacja wybranych kondygnacji na podstawie pliku IFC w celu uzyskania arkuszy roboczych
  • Interpretacja wybranych elementów konstrukcji (ifcBeam, ifcBuildingElementProxy, ifcColumn, ifcCurtainWall, ifcDoor, ifcFooting, ifcOpeningElement, ifcRoof, ifcSlab, ifcWall, ifcWindow i inne) na elementy konstrukcyjne InstalSystem 5 (Ściana (wraz z elementem Otwór w ścianie), OknoDrzwiDachStrop (wraz z elementem Otwór w stropie)) i wykorzystywane m.in dalej przez moduł Straty ciepła do obliczeń cieplnych budynku
  • Możliwość modyfikacji lub usuwania zinterpretowanych elementów konstrukcji budynku
eksport instalacji grzewczej i chlodzacej IFC

Eksport IFC (BIM) instalacji grzewczej/chłodzącej /Eksport IFC (BIM) instalacji wodociągowej

modul bazowy

Moduł bazowy

 • Nowe elementy graficzne: Wielokąt, Łamana, Prostokąt, Elipsa
 • Nowa funkcja Przesunięcie podkładu umożliwiająca precyzyjne przesunięcie podkładu (o wskazany wektor)
 • Wskaźnik postępu (Spinning wheel) dla operacji Sprawdź połączenia
 • Nowy znacznik (kropka) wyróżniający aktywne Okno
 • Możliwość przerwania obliczeń
 • Poprawa wydajności programu poprzez:
  • Przyspieszenie pracy na dużych podkładach w formatach DWG/DXF
  • Przyspieszenie operacji związanych z obiektami graficznymi
  • Przyspieszenie operacji ZOOM/PAN/ROTATE w oknie Widok 3D
  • Przyspieszenie operacji wstawiania elementów Działka
  • Przyspieszenie operacji odświeżania danych w oknie Dane ogólne
 • Możliwość wykorzystania funkcji Zaznacz wszystko i Zaznacz elementy z obszaru na arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji z poziomu okien Wyszukaj i Przeglądarka projektu
 • Możliwość kontroli automatycznie tworzonych jednostek budynku: Wspólna dla całego budynku / Osobne dla kondygnacji
 • Możliwość tworzenia jednostek budynku z poziomu okna Edytor 2D poprzez zaznaczenie wybranych pomieszczeń i wpisanie dla nich wspólnej nazwy w polu Jednostka budynku
 • Sortowanie listy pomieszczeń w oknie Przeglądarka projektu po symbolu pomieszczenia (funkcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na poziomie Jednostka budynku)
 • Nowa funkcja Modelowanie gruntu umożliwiająca modelowanie i graficzną wizualizację powierzchni gruntu o różnym kształcie (w postaci obwiedni budynku jako krzywej na styku gruntu ze ścianami zewnętrznymi) (obejrzyj film)
 • Usprawnienia elementu Lukarna poprzez:
  • poprawę automatycznie generowanych lukarn na zakresie Konstrukcja
  • poprawną generację ściany wewnętrznej w przypadku, gdy element Lukarna obejmuje dwa lub więcej pomieszczeń
 • Uporządkowanie i poprawa przypisania elementów do warstw po eksporcie rysunku do formatów DWG/DXF
 • Aktualizacja katalogów produktów
systemy chlodnicze

Systemy grzewcze/Systemy chłodnicze

 • Nowy element: Sprzęgło hydrauliczne, o wielkości wybieranej z katalogu lub dobieranej automatycznie w funkcji przepływu (obejrzyj film)
 • Nowy element: Naczynie wzbiorcze, o wielkości wybieranej z katalogu ręcznie (obejrzyj film)
 • Nowe elementy graficzne (nieobliczane): Manometr i Termometr, proste i kątowe, możliwe do wstawienia na działki na rzucie lub w modelu 3D (obejrzyj film)
 • Możliwość ustawienia w oknie Dane ogólne domyślnego typu dla elementu Zawór zwrotny
 • Możliwość prezentacji wartości Moc uzyskana ogrzewania oraz Moc uzyskana chłodzenia w etykiecie elementu Pomieszczenie. Uporządkowano też nazewnictwo pozostałych wielkości
 • Poprawione i uzupełnione informacje w tabelach: Tabelka rozdzielacza i Wyniki ogólne ogrzewania płaszczyznowego, w przypadku zasilania elementu Grzejnik z rozdzielacza zasilającego Ogrzewanie płaszczyznowe
 • Nowe opcje w polu Orientacja w oknie Tabela danych elementów Mieszacz / Układ pompowy i Węzeł regulacyjny (obejrzyj film)
 • Możliwość zmiany położenia umownej przedniej części elementu Odbiornik, co wpływa na efekt działania funkcji Generuj rozwinięcie (obejrzyj film)
 • Nowa prezentacja odcinków działek wychodzących z elementu Rozdzielacz na arkuszu Automatyczne rozwinięcie instalacji- graficzne przesunięcie działek zasilającej i powrotnej względem siebie
 • Wizualizacja 3D orientacji elementów: RozdzielaczMieszacz / Układ pompowyWęzeł regulacyjny, podczas deklaracji danych w oknie Tabela danych (obejrzyj film)
 • Możliwość wyłączenia wybranych pomieszczeń lub odbiorników z funkcji chłodzenia w instalacjach grzewczo-chłodzących (obejrzyj film)
dobor grzejnikow

Dobór grzejników

 • Grzejniki zintegrowane uniwersalne (z podłączeniem z lewej lub z prawej strony) - możliwość wyboru grzejnika uniwersalnego zarówno jako Domyślny typ grzejnika zas. z lewej jak i jako Domyślny typ grzejnika zas. z prawej
 • Zmiana rangi komunikatu "system podłączeń odbiornika jest z innego katalogu rur niż gałązki" z Ostrzeżenie na Błąd, pozwalająca na szybszą reakcję na niekompatybilny wybór systemu w polu Domyślny sys. podłączeń grzejnika (zas. z prawej/ z lewej/ ze środka) oraz w polu Domyślne typy rur i izolacji dla Podejście/gałązka w oknie Dane ogólne
straty ciepla

Straty ciepła

 • Stała i niezależna od opcji obliczeń widoczność w danych projektu wartości: cwirk budynku oraz Cwirk/A elementu Definicja przegrody
 • Obliczenia zgodnie z normą ÖNORM EN 12831; H 7500-1 mają wszystkie tabele wyników zgodne z tym standardem
 • Możliwość wyboru wartości predefiniowanej dla fh w oknie Tabela danych elementu Pomieszczenie, którego wysokość jest większa od 5m
 • Optymalizacja algorytmu realizującego Obliczenia cieplne budynku, co może wpływać na redukcję czasu obliczeń
 • Usprawnienia elementu Lukarna poprzez:
  • poprawne wyznaczanie kubatury pomieszczenia w przypadku, gdy element Lukarna obejmuje 2 lub więcej pomieszczeń
  • poprawę wyznaczania przegród cieplnych na zakresie OZC(T) dla różnych sytuacji projektowych obejmujących lukarny
 • Poprawa algorytmu tworzącego automatycznie przegrody cieplne z elementów konstrukcyjnych
 • Automatyczny podział przegród cieplnych na Ściana zewnętrzna lub Ściana przy gruncie z uwzględnieniem przebiegu krzywej gruntu (nowy element Modelowanie gruntu)
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Nowy element: Naczynie wzbiorcze, o wielkości wybieranej z katalogu ręcznie (obejrzyj film)
 • Nowe elementy graficzne (nieobliczane) Manometr i Termometr, proste i kątowe, możliwe do wstawienia na działki na rzucie lub w modelu 3D (obejrzyj film)
 • Poprawa algorytmu generującego automatyczne rozwinięcia instalacji
 • Zmiana rangi komunikatu "system podłączeń odbiornika jest z innego katalogu rur niż gałązki" z Ostrzeżenie na Błąd, pozwalająca na szybszą reakcję na niekompatybilny wybór systemu w polu System podłączeń punktów czerpalnych oraz w polu Domyślne typy rur i izolacji dla Podejście/gałązka w oknie Dane ogólne