modul bazowy

Moduł bazowy

Wygląd elementów, funkcje ogólne

 • Poprawiona funkcja obracania dla etykiety prostopadłej działki
 • W wersjach firmowych wymagających użycia minimalnej ilości rur producenta, w oknie wyboru katalogów widoczna jest ikonka powiadomienia, której hint podaje wymagane udziały takich rur
 • Obsługa wektorowych podkładów PDF: (obejrzyj film)
  • W Tabeli danych podkładu PDF udostępniono możliwość wyboru metody pomiędzy: Metoda wektorowa (domyślny wybór dla nowych projektów tworzonych od publikacji 24.0), a Metoda bitmapowa (domyślny wybór dla projektów tworzonych przed publikacją 24.0)
  • Obsługa trybu AUTO dla wektorowych podkładów PDF
  • Udostępnione opcje sterowania parametrami Kolor oraz Warstwy widoczne, AUTO dla warstw (gdy program rozpozna taką możliwość)
  • Obsługa funkcji Przesunięcie podkładu
  • Pierwsze wczytanie podkładu PDF skaluje Edytor 2D do wielkości podkładu
 • Dodanie dla Widok 3D manipulatora widoku (przy kostce nawigacyjnej), który pozwala na obrót widoku bez zmiany jego kąta
 • Przyspieszenie wyłączania/włączania kondygnacji w Widok 3D
 • Przyspieszenie grupowego zaznaczania elementów za pomocą okna "Przeglądarka projektu"
 • Możliwość wyszukiwania i grupowania/rozgrupowania wybranych komunikatów diagnostyki (okno 'Ustawienia programu", zakładka "Komunikaty")
 • Poprawiony eksport do DWG

 

Struktura budynku

 • Nowy widok elementów konstrukcji dla Przeglądarki projektu, który: (obejrzyj film)
  • Listuje i grupuje wszystkie elementy konstrukcyjne istniejące w projekcie
  • Umożliwia ich proste ukrywanie, uwidacznianie, zaznaczanie
  • Prezentuje podstawowe informacje o elementach pozwalając na ich identyfikację
 • Diagnostyka, która w sposób graficzny (Edytor 2D, Widok 3D) i tekstowy (okno Diagnostyka) rozpoznaje podejrzane sytuacje polegające na niedociągnięciu przegród poziomych będących powodem niezamknięcia/nierozpoznania pomieszczenia automatycznego (obejrzyj film)
 • Diagnostyka błędnych otworów w stropie: (obejrzyj film)
  • Ostrzeżenie dla sytuacji typu - wystające otwory poza obrys pomieszczenia/wchodzenie otworów w ściany
  • Błąd dla sytuacji typu - nachodzenie krawędzi otworów na siebie, krawędź otworu jest styczna z krawędzią stropu, wychodzenie otworu poza obrys stropu
 • Lukarna wstawia się domyślnie jako lukarna płaska
 • Zmiana rangi komunikatu Wykryto, że ściana może nie stykać się z dachem lub stropem. Prawdopodobnie nie wygenerowano pomieszczenia z podpowiedzi na ostrzeżenie
 • Skrócenie nazw wybranych pól w Tabela danych wybranych elementów konstrukcyjnych
 • Optymalizacja łączenia i rozłączania ścian wielokondygnacyjnych (przesuwania ścian w sytuacji połączenia ścian na różnych kondygnacjach)
 • Optymalizacja funkcji Automatyczne ściany, stropy i dachy w aspekcie generowania cienkich ścian reprezentujących np. element Ściana kurtynowa
 • Funkcje Połącz dachy i Połącz stropy, które łączą wiele połaci dachu/płyt stropowych na danej kondygnacji w jeden element po uprzednim zaznaczeniu tych elementów (patrz więcej IFC (BIM) interpretacja danych budynku)
 • Rozbudowa okna Korekta geometrii ścian (patrz więcej IFC (BIM) interpretacja danych budynku)
 • Wskutek optymalizacji algorytmu czas obliczeń struktury budynku w niektórych przypadkach został diametralnie skrócony (nawet o kilkadziesiąt procent)
IFC import bazowy

IFC (BIM) import bazowy

 • Przeglądarka projektu dla IFC - Tryb segregacji po typie IFC, tym samym program pozwala na przełączenie się pomiędzy trybami: Widok pełny, Widok uproszczony, Widok według typów (nowy)
 • Okno Wyszukaj dla zakresu Podkład wyświetla opisy obiektów IFC
 • Tabela danych obiektów IFC wyświetla wszystkie dane i parametry obiektów, które idą wraz z tymi obiektami. Tabela danych tworzy automatyczny podział parametrów ze względu na ich kategorię (np. Location & Geometry, Pset_)
 • Narzędzie pomiaru długości/linia wymiarowa w 3D dla modeli IFC, która posiada tryb AUTO dla krawędzi obiektów IFC
 • Pierwsze wczytanie modelu IFC skaluje Edytor 2D i Widok 3D do wielkości modelu IFC

 

Nowości opisane dla tego modułu prezentuje film dostępny na kanale YouTube Polska - ZOBACZ VIDEO

IFC interpretacja danych budynku

IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Automatyczne rozpoznanie kondygnacji poprzez funkcję Utwórz kondygnacje z pliku IFC prawidłowo rozpoznaje sytuację ze skośnym dachem
 • Przy interpretacji obiektów ifcSlab/ifcRoof program informuje i jeżeli może to scala obiekty w jeden tworząc przy tym element Strop z poprawnym zachowaniem jego otworów i element Dach z odpowiednimi jego krawędziami
 • Korekta geometrii ścian została rozbudowana o funkcje wspomagające przetwarzanie modeli IFC:
  • Funkcja Dosuń ściany do rzędnych kondygnacji wraz z możliwości określenia tolerancji dosunięcia
  • Funkcja Scalaj ściany stycznie wzdłużnie (BETA)
 • Funkcja Regeneruj bryłę pomieszczenia dostępna pod prawym klawiszem myszy dla Edytor 2D/Widok 3D - pozwalająca na wyrównanie zaznaczonych pomieszczeń rozpoznanych na bazie obiektów ifcSpace do rzędnych kondygnacji

 

Nowości opisane dla tego modułu prezentuje film dostępny na kanale YouTube Polska - ZOBACZ VIDEO (wersja skrócona), ZOBACZ VIDEO (wersja pełna)

eksport konstrukcji budynku dostepny wkrotce

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku / IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej / IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej / IFC (BIM) eksport instalacji kanalizacyjnej

 • Rozbudowa okna Eksport pliku IFC o pole Transformacja współrzędnych, użytkownik ma możliwość wyboru eksportu instalacji/konstrukcji do formatu IFC4:
  • Pomijając transformację - wybór Brak
  • Wykonując eksport w oparciu o współrzędne wybranego modelu IFC (wybór domyślny)
  • Określając wartości narzucone poprzez zdefiniowanie przesunięcia współrzędnych xyz
 • Możliwość eksportu izolacji (Otulina) do formatu IFC4
  • Elementy są podrzędnym elementem danego elementu IfcPipeSegment, do którego otulina przynależy
  • Eksport wykonywany zgodnie ze zdefiniowanym stylem otuliny dla Widok 3D
  • Możliwe jest wyłączenie eksportu otulin z poziomu Warstwy elementów
systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Możliwość prezentacji w 2D i 3D izolacji rur (otulin)
 • Zwiększona tolerancja dla generowania komunikatu o niedostosowaniu parametrów regulatora różnicy ciśnień do potrzeb
 • Ujednolicone z modułem wodociągowym zasady obliczenia spadków ciśnień w trójnikach
 • Podniesienie rangi komunikatu "Regulator dostarcza zbyt dużą różnicę ciśnień XXX.X kPa dla obwodu, który wymaga YYY.Y kPa" z ostrzeżenia na błąd
systemy chlodnicze

Systemy chłodnicze

 • Możliwość prezentacji w 2D i 3D izolacji rur (otulin)
 • Podniesienie rangi komunikatu "Regulator dostarcza zbyt dużą różnicę ciśnień XXX.X kPa dla obwodu, który wymaga YYY.Y kPa" z ostrzeżenia na błąd
straty ciepla

Straty ciepła

 • Poprawne generowanie kompletu ścian wewnętrznych i zewnętrznych uczestniczących w obliczeniach przepływu ciepła przez przenikanie w przypadku połaci dachowych na różnych poziomach
 • Możliwość wydruku lub eksportu prezentowanego na zakresie 'OZC (V)' diagramu przepływu powietrza wentylacyjnego
 • Nowy folder ulubione w katalogach materiałów budowlanych
 • Poprawa ergonomii zaznaczania przegród w pomieszczeniu poprzez przeniesienie lupki obok miejsca wyboru/modyfikacji definicji przegrody w oknie OZC
 • Optymalizacja grupowania komunikatów diagnostyki dla zakresu Obliczenia cieplne budynku
 • Faza przypisywania definicji przegród do modelu przegród logicznych jest wykonywana również podczas etapu Obliczenia struktury budynku umożliwiając m.in szybsze nawroty w przypadku zmian w konstrukcji budynku bez konieczności każdorazowego wykonywania Pełnych obliczeń zawierających Obliczenia struktury budynku oraz Obliczenie cieplne budynku
 • Dalszy rozwój, udoskonalenia i poprawki dla normy DIN/TS 12831-1:2020-04 (BETA)
dobor grzejnikow

Dobór grzejników

 • Możliwość wyłączania podfolderów (np. wybranych grubości lub wysokości) lub wskazanych wielkości grzejników z doboru. Należy w tym celu wybrać opcję "tabele użytkownika"
 • Możliwość zróżnicowania ograniczeń wymiarów dla grzejników łazienkowych i dla pozostałych. Znajdują się one na dwóch osobnych zakładkach
 • W tabeli danych grzejników zintegrowanych lewych i prawych, w liście wyboru pola "Zakotwiczenie" do wyboru jest również wariant "Środek"
systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Ulepszone rysowanie pętli wokół otworów wyciętych na słupy, wyspy kuchenne itp.
 • Wyeliminowany błąd wewnętrzny pojawiający się na połączeniu przyłączy i pętli ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego
ulozenie plyt systemu suchego

Układanie płyt systemu suchego

 • Przy kopiowaniu grupy zaznaczonych płyt wciśnięcie klawisza TAB przesuwa punkt snapu po zewnętrznych punktach kopiowanego zestawu
 • Użycie klawisza funkcyjnego F3 dla wstawienia kolejnej płyty pamięta nie tylko typ poprzednio użytej płyty, ale również poprzednio wskazany punkt snapu oraz orientację płyty
 • Wydruk "Karty pomieszczeń" prezentuje również układ płyt systemu suchego w pomieszczeniu
stacje mieszkaniowe

Stacje mieszkaniowe

 • Dwie nowe metody wymiarowania sieci zasilającej stacje mieszkaniowe: DIN 4708 i VDI 2072
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Możliwość prezentacji w 2D i 3D izolacji rur (otulin)
 • W bibliotece przyborów sanitarnych dostępne są umywalki podwójna i zbiorowa oraz warianty WC różniące się kierunkiem odpływu
 • Wartości współczynników oporu miejscowego trójników w katalogach neutralnych zgodne z normą DIN 1988-300
instalacje kanalizacyjne dostepny wkrotce

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 • W bibliotece przyborów sanitarnych dostępne są umywalki: podwójna i zbiorowa, oraz warianty WC różniące się kierunkiem odpływu
 • Możliwość wstawiania na działki, na rzucie, w modelu lub na automatycznym rozwinięciu, elementu "Obejście". Typ elementu musi być przed obliczeniami wybrany z katalogu, ponieważ może być realizowany różnymi zestawami kształtek
 • Możliwość tworzenia pionów z przesunięciami (pomiędzy różnymi kondygnacjami), wymaganymi z powodu geometrii budynku lub potrzeby wyhamowania ścieków w budynkach wysokich (zobacz film)
 • Ulepszona wizualizacja kształtek w węzłach działek, w przypadku trójników o różnych kątach odejścia
 • Nowe warianty pionów z wentylacją obejściową
 • Poprawa kontroli miejsca wpięcia podejść\podejść zbiorowych do pionu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
przetwarzanie zestawienia materialow

Przetwarzanie zestawienia materiałów

 • Produkty oznaczone w katalogu jako "dowolnego producenta" mogą być wyłączone z eksportów listy materiałowej
SMART

InstalSmart

 • Od publikacji 24.0 aplikacja mobilna jest obsługiwana przez systemy Android 9.0 i nowsze