modul bazowy

Moduł bazowy

 • Wiele usprawnień poprawiających ergonomię wyszukiwania elementów (obejrzyj film):
  • Nowe pole tekstowe w oknie Przeglądarka projektu do wyszukiwania kryteriów lub elementów po ich symbolach,
  • Wszystkie kryteria wyszukiwania z okna Wyszukaj dostępne są pod prawym przyciskiem myszy,
  • Możliwość oznaczania pinezką najczęściej wykorzystywanych kryteriów wyszukiwania w oknie Przeglądarka projektów i Wyszukaj,
  • Szybkie zwijanie gałęzi w oknie Przeglądarka projektu do wybranego poziomu,
 • Użytkownik w momencie importu podkładu PDF (bitmapowego bądź wektorowego) ma możliwość określenia metody importu oraz posiada możliwość podglądu wczytywanego podkładu PDF (obejrzyj film):
  • Podczas importu podkładu z wielostronicowego pliku PDF możliwe jest wskazanie, która strona ma zostać zaimportowana. Wybór właściwej strony ułatwia podgląd jej zawartości,
 • Centrum sterowania widokiem - nowy panel z przyciskami, znajdujący się przy dolnej krawędzi okna z lewej strony. Znajdujące się tam przyciski pozwalają szczegółowo sterować zakresem i sposobem wyświetlania grafiki (obejrzyj film):
  • Przyciski dostępne dla Widok 3D
   • Widok krawędziowy modelu 3D,
   • Tryb widoku,
   • Cienie elementów,
   • Animacja obrotu widoku,
   • Kolor tła roboczego,
   • Widoczność elementów konstrukcji,
   • Wizualizacja etykiet,
   • Widoczność elementów instalacji,
  • Przyciski dostępne dla Edytor 2D
   • Kolor tła obszaru roboczego,
   • Wizualizacja etykiet,
   • Widoczność elementów instalacji,
 • Węzeł działek i rozcięte połączenie automatycznego rozwinięcia są teraz osobnymi elementami w liście stylów i mają niezależnie skonfigurowane etykiety,
 • Dla instalacji grzewczych i wodociągowych z rozprowadzeniem rozdzielaczowym wprowadzono możliwość określenia kolejności rozwijania fragmentów instalacji podłączonych do rozdzielacza,
 • Poprawa działania algorytmu Generuj rozwinięcie,
 • Poprawa działania funkcji Eksport pliku DWG/DXF,
 • Zmiany w wyglądzie okna Zarzadzanie kondygnacjami (w związku z prowadzonymi pracami umożliwiającymi kompleksowe projektowanie w oparciu o przesunięte kondygnacje w publikacji 26.0) w zakresie:
  • Lista kondygnacji i rozdzielania pojęć na Kondygnacja i Główny poziom kondygnacji (niebieski wskaźnik kondygnacji),
  • Wizualizacja układu kondygnacji (odświeżony wygląd, zastosowanie kolorów znaczników itd.),
  • Nowa organizacja elementu Kondygnacja i Główny poziom kondygnacji w Tabela danych tych elementów (bez zmiany dostępnych dotychczas danych),
 • Okno Wyszukaj - element Pomieszczenie: dodano kryterium wyszukiwania po Typ pomieszczenia,

 

Struktura budynku

 • Wyłączona możliwość tworzenia ciągów kondygnacji (przycisk Generuj kondygnacje: Stwórz nowy ciąg kondygnacji),

Od publikacji 25.0 - program InstalSystem 5 nie wspiera architektury związanej z ciągami kondygnacji. Projekty z poprzednich publikacji zawierające strukturę ciągów kondygnacji wyświetlają przy otwarciu projektu komunikat o tym, że projekt zawiera ciągi kondygnacji, które nie są wspierane na tej wersji oprogramowania i należy go kontynuować na poprzedniej wersji oprogramowania, z brakiem możliwości dalszej pracy na takim pliku w publikacji 25.0. Projekt taki można przekształcić do postaci jednego ciągu i kontynuować na publikacji 25.0. W przypadku problemów prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia technicznego.

Brak wsparcia jest podyktowany w związku z prowadzonymi pracami umożliwiającymi kompleksowe projektowanie w oparciu o przesunięte kondygnacje w publikacji 26.0. Przycisk Generuj kondygnacje zostanie przywrócony w publikacji 25.1,

 • Sekcja Położenie m.in elementów takich jak Ściana, Pomieszczenie itd. otrzymała nowy, rozszerzony sposób prezentacji dostępnych rzędnych z listy możliwych do wybrania wraz z znacznikiem informującym czy rzędna dotyczy dolnej lub górnej krawędzi stropu definiującego kondygnację,
 • Usprawnienia dotyczące tworzenia elementu Lukarna: (obejrzyj film)
  • Obsługa lukarn przechodzących przez 2 lub więcej kondygnacji,
  • Możliwość scalania ścian frontowych w przypadku lukarn dwukondygnacyjnych,
  • Obsługa lukarn wychodzących poza obrys dachu (wymagane jest umieszczenie dachu w miejscu fragmentu wystającego poza rzeczywisty obrys dachu na cele wygenerowania takiej lukarny przez Obliczenia struktury budynku),
  • Poprawna obsługa ścian logicznych i kubatury pomieszczeń,
 • Wyłączono wzajemny tryb auto dla elementów Pomieszczenie-Pomieszczenie, Pomieszczenie-Obrys budynku, Obrys budynku-Obrys budynku znajdujących się na tej samej kondygnacji. Pozostawiono możliwość snapowania się do cieni tych elementów (powyżej/poniżej kondygnacji),

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

eksport konstrukcji budynku dostepny wkrotce

IFC (BIM) eksport elementów struktury budynku / IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej / IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej / IFC (BIM) eksport instalacji kanalizacyjnej

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Nowa działka by-pass możliwa do wstawienia zarówno pomiędzy działką zasilającą i powrotną jak i jako obejście na działce zasilającej lub powrotnej,
 • Program w trakcie tworzenia wizualizacji działki i jej izolacji korzysta z pełnych danych izolacji dostępnych w katalogach,

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM

systemy chlodnicze

Systemy chłodnicze

 • Nowa działka by-pass możliwa do wstawienia zarówno pomiędzy działką zasilającą i powrotną jak i jako obejście na działce zasilającej lub powrotnej,
 • Program w trakcie tworzenia wizualizacji działki i jej izolacji korzysta z pełnych danych izolacji dostępnych w katalogach,
straty ciepla

Straty ciepła

 • Nowy widok Definicji przegród w postaci rozwijanego drzewa, w którym w ramach kolejnych gałęzi pogrupowane zostały poszczególne typy przegród (obejrzyj film),
 • Do listy Definicji przegród dodano możliwość zaznaczania danej definicji przegrody w modelu cieplnym budynku (obejrzyj film),
 • Nowe kryterium wyszukiwania umożliwiające znalezienie przegród cieplnych o automatycznie przypisanej definicji i takich dla których definicja została wskazana ręcznie (obejrzyj film),
 • Dalszy rozwój, udoskonalenia i poprawki dla normy DIN/TS 12831-1:2020-04,
 • Dalsza optymalizacja generowania przegród logicznych,

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM:

instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Nowe typy stacji higieny wody w katalogach firmy Uponor,
 • Program w trakcie tworzenia wizualizacji działki i jej izolacji korzysta z pełnych danych izolacji dostępnych w katalogach,
 • W Opcje redakcji wyników wprowadzono możliwość wyodrębnienia w zestawieniu materiałów elementów projektowanych i istniejących (analogicznie jak w przypadku Instalacji grzewczych i chłodzących,
rozszerzenia obliczen instalacji wodociagowych

Rozszerzenia obliczeń instalacji wodociągowych

 • Obliczenia czasu dopływu c.w. do odbiorników dostosowane do właściwości rur Uponor,
instalacje kanalizacyjne dostepny wkrotce

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 • Rozbudowane możliwości sterowania rzędną włączenia działki do pionu (Obejrzyj wideo),
 • Rzędna ujścia ścieków, we wcześniejszych wersjach tylko narzucana, teraz może być również wyznaczona automatycznie w sposób zapewniający ciągłość i poprawne spadki działek sieci odpływowej,
 • Diagnostyka poprawności kątów działek, które łączą się w węźle, umożliwia weryfikację doboru kształtek. Węzły, które mają ostrzeżenia o przekroczeniu tolerancji tych kątów domyślnie nie wizualizują kształtek w modelu 3D. Można tę wizualizację włączyć opcjonalnie, kształtki będą wówczas prezentowane odmiennym stylem,
 • Nowe elementy armatury: Rewizja i Zawór zwrotny,
 • Poprawa interpretacji rzędnej odniesienia dla prowadzenia działek kanalizacji na kondygnacji,
 • Poprawa interpretacji rzędnej przejścia pionu w sieć odpływową,
 • W Opcje redakcji wyników wprowadzono możliwość wyodrębnienia w zestawieniu materiałów elementów projektowanych i istniejących (analogicznie jak w przypadku Instalacji grzewczych i chłodzących,
SMART

InstalSmart

 • Umożliwiono dla aplikacji mobilnej wygwiazdkowanie wyników dla pozycji Nastawa zaworu wraz z tekstem wyjaśniającym. Producent posiadający taką aplikacje firmową ma możliwość zgłoszenia się do firmy InstalSoft w celu włączenia lub wyłączenia tej opcji. Wyniki Nastawa zaworu są dostępne po otwarciu projektu z aplikacji mobilnej na aplikacji InstalSystem 5,