modul bazowy

Moduł bazowy

Możliwość tworzenia dodatkowych i wewnętrznych poziomów kondygnacji (nowe przyciski Dodaj poziom dodatkowy, Dodaj poziom wewnętrzny na zakładce Zarządzanie kondygnacjami w oknie Dane ogólne) dla intuicyjnego i kompleksowego modelowania budynków z przesuniętymi stropami (np. klatką schodową, halą produkcyjną z przylegającą częścią biurową, domów jednorodzinnych z obniżonym poziomem salonu itp.). (obejrzyj film)

 • Inne funkcje wspierające pracę podczas tworzenia struktury budynku oraz projektowania instalacji w budynkach zawierających poziomy:
  • Projektując na rzutach, użytkownik w oknie wyboru arkusza roboczego widzi w formie drzewa zarówno główny jak i dodatkowe i wewnętrzne poziomy kondygnacji,
  • Każdy element (oprócz elementów Pion oraz Obrys budynku) posiada w oknie Tabela danych możliwość określenia przypisania elementu do głównego jak i dodatkowego i wewnętrznego poziomu kondygnacji,
  • W celu ułatwienia orientacji na którym poziomie projektujemy - pomieszczenia znajdujące się na innych niż aktualnie wybrany poziom kondygnacji, posiadają odpowiedni znacznik graficzny,
  • Funkcja Podział elementów konstrukcji, która wykonuje podział ścian, stropów, dachów, pomieszczeń ręcznych według wyznaczonej linii cięcia,
  • Funkcja Linia pomocnicza, która pozwala na wyznaczenie linii pomocniczej i dodatkowych punktów dla trybu AUTO przed wykonaniem funkcji Podział elementów konstrukcji,
  • Punkt startowy otrzymał opcję: (BETA) uwzględniaj dodatkowe poziomy kondygnacji. Funkcja ta jest prototypową funkcją generującą rozwinięcia automatyczne uwzględniając istnienie poziomów dodatkowych,
  • Funkcja Utwórz poziom wewnętrzny, dostępna dla elementu Strop pod prawym klawiszem myszy, która na podstawie stropów wstawionych ręcznie i następnie przesuniętych o wartość deltaH (odznaczony checkbox Aktywny) pozwala stworzyć poziom wewnętrzny o odpowiedniej wartości Hk w oknie Zarządzanie kondygnacjami z poprawnym przypisaniem tego stropu do nowo utworzonego poziomu,
  • Stropy (o statusie Aktywny) potrafią swoją boczną ścianą definiować pomieszczenie automatyczne. Tym samym możliwe jest utworzenie schodów lub kaskadowych płyt stropowych (przykład auli) z elementów typu Strop, które odpowiednio określą kształt tego pomieszczenia i jego przegrody logiczne,
  • Obsługa kopiowania i wklejania elementów oraz całych fragmentów konstrukcji i instalacji, podczas wklejania program prawidłowo określa przypisanie do poziomu w polu Poziom kondygnacji w oknie Tabela danych kopiowanych elementów. Dotyczy operacji Kopiuj w oknie Zarządzanie kondygnacjami, Utwórz kopię zaznaczonych elementów na kondygnację powyżej/poniżej oraz standardowego kopiowania poprzez operację Kopiuj/Wklej i Kopiuj z punktem bazowym. Jeżeli nie znaleziono odpowiedniego poziomu to program przypisuje elementy do poziomu głównego kondygnacji, na którą wklejamy elementy,

 

Szczegółowe informacje (wkrótce) na naszej platformie HelpSystem, zapraszamy też na darmowy webinar z tego tematu.

 • Kopiowanie z punktem bazowym (obejrzyj film):
  • Nowa ikona umieszczona między przyciskami Kopiuj i Wklej, pozwalająca na indywidualne lub grupowe kopiowanie elementów konstrukcji oraz instalacji z wcześniejszym określeniem punktu bazowego (np. punkt przecięcia się 2 linii na podkładzie, koniec działki, narożnik pomieszczenia, cienie elementów),
  • Funkcja pozwala na kopiowanie konstrukcji i instalacji między kondygnacjami,
  • Funkcja pozwala na kopiowanie konstrukcji i instalacji między dwoma projektami. W tym wypadku użytkownik powinien mieć włączone 2 edytory jednocześnie na tym samym zakresie (zaleca się aby program był zawsze zaktualizowany do tej samej aktualizacji). Uwaga: kopiowany fragment dostosowuje się do szablonu projektu, do którego jest kopiowany - zaleca się dostosowanie szablonu przed kopiowaniem,
  • Inteligentne podłączanie kopiowanej instalacji - podczas operacji wklejania instalacji zawierającej luźne końcówki działek, przy włączonej funkcji AUTO następuje wywołanie dla tych luźnych końców funkcji automatycznego podłączenia,
 • Okienko umożliwiające wykonanie funkcji Odbicie lustrzane i Obrót elementów konstrukcji oraz instalacji (obejrzyj film):
  • Okienko pojawia się w momencie wklejania elementów ze schowka,
  • Okienko pozwala na określenie kąta osi lustra oraz kierunku poziomego lub pionowego odbicia,
  • Okienko pozwala na określenie kąta obrotu,
  • Funkcja odbicia lustrzanego i obrotu współpracuje zarówno z funkcją Kopiuj z punktem bazowym, jak i przy standardowym kopiowaniu i wklejaniu elementów,
  • Okienko przy domyślnych układach ekranu zadokowane jest nad oknem Tabela danych z możliwością zmiany położenia tego okna,
 • Centrum sterowania widokiem - nowe funkcje z przyciskami, znajdujące się przy dolnej krawędzi okna z lewej strony. Przyciski dostępne dla okna Widok 3D (obejrzyj film):
  • Perspektywa - użytkownik ma możliwość w Centrum sterowania widokiem włączyć tryb perspektywy projektu z możliwością wejścia kamerą do wnętrza budynków,
  • Widoczność poziomów kondygnacji - użytkownik ma możliwość wyświetlenia w kontekście modelu układu kondygnacji i poziomów zdefiniowanych w oknie Zarządzanie kondygnacjami. Udostępniono możliwość definiowania własnego stylu składowych tego elementu w Style elementów - Budynek - Poziom kondygnacji,
 • Usprawnienia dla okna Widoku 3D:
  • Nowy sposób cieniowania i renderowania obrazu. Model jest teraz bardziej realistyczny poprzez zastosowanie odpowiednich przyciemnień obiektów,
  • Nowy sposób zaznaczania elementów. Elementy zaznaczone są rysowane z otaczającym je efektem halo,
  • Rysowanie progresywne. Podczas nawigacji widokiem modelu program stopniowo usuwa małe obiekty i dodaje je stopniowo, gdy użytkownik kończy operację poruszania widokiem. Mechanizm ten pomaga przy dużych projektach lub dla komputerów o mniejszej wydajności utrzymać minimalną liczbę klatek na sekundę i zapobiega zablokowaniu się wizualizacji modelu 3D,
 • Dostępne jest narzędzie pomiaru powierzchni płaskiej na rzucie, ponadto elementy grafiki: Wielokąt, Prostokąt, Elipsa mają powierzchnię możliwą do odczytania w tabeli danych,

 

Struktura budynku

 • Reorganizacja i poprawa czytelności przekroju głównego poziomu kondygnacji, poziomu dodatkowego, poziomu wewnętrznego w zakresie wizualizacji wymiarów definiowanych w Tabela danych tych elementów w oknie Zarządzanie kondygnacjami,
 • Wizualizacja sekcji Ogrzewanie/Chłodzenie oraz Wodociąg w przekroju znajdującym się w oknie Zarządzanie kondygnacjami,
 • Wydzielenie przycisku Regeneracja połączeń ścian, który poprawia połączenie, jeśli nie zostały poprawnie połączone podczas ich tworzenia lub modyfikacji. Funkcja ta pozostaje wciąż jedną z podstawowych opcji okna Korekta geometrii ścian,
 • Diagnostyka o randze Ostrzeżenie, która sugeruje użytkownikowi użycie funkcji Regeneracja połączeń ścian dla nieprawidłowo połączonych ścian,
 • W liście arkuszy kondygnacji dla okna Edytor 2D i Widok 3D wyświetlana jest rzędna danej kondygnacji lub poziomu,
 • Poprawa obliczeń Struktury budynku oraz usprawnienia w algorytmie interpretacji pomieszczeń oraz przegród,
 • Możliwość zmiany koloru linii wymiarowej,
 • Nowe kryterium wyszukiwania umożliwiające zaznaczenie ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych oraz ścian mieszanych: częściowo zewnętrznych i wewnętrznych (obejrzyj film).

 

Rozwinięcia instalacji

 • Poprawa działania algorytmu Generuj rozwinięcie,
 • Nowy układ ekranu Rozwinięcia,
 • Dla rozwinięć wszystkich typów instalacji optymalizacja rozmieszczania automatycznych etykiet działek,
 • Możliwość ukrycia działki pomiędzy pionem a pierwszym węzłem i narysowania na rozwinięciu odejść instalacji bezpośrednio na lewo i prawo od pionu (obejrzyj film).

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM:

IFC import bazowy

IFC (BIM) import bazowy / IFC (BIM) interpretacja danych budynku

 • Funkcja Utwórz dodatkowy poziom kondygnacji pomiędzy zaznaczonymi stropami/dachami z pliku IFC, która tworzy układ dodatkowych poziomów kondygnacji po wcześniejszym zaznaczeniu poziomych przegród konstrukcyjnych (stropów/dachów) z pliku IFC,
 • Funkcja Utwórz poziom wewnętrzny, dostępna dla elementu Strop pod prawym klawiszem myszy, która stropów zinterpretowanych z pliku IFC, które nie pokrywają się z utworzonym układem w Zarządzanie kondygnacjami (odznaczony checkbox Aktywny) pozwala stworzyć poziom wewnętrzny o odpowiedniej wartości Hk w oknie Zarządzanie kondygnacjami z poprawnym przypisaniem tego stropu do nowo utworzonego poziomu,
systemy grzewcze

Systemy grzewcze

 • Etykieta elementu Źródło zawiera w sekcji Dane techniczne pole Pojemność wodna zładu, wartość jest wyznaczana w trakcie obliczeń,
 • Funkcja Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach pozwala na selektywny wybór kondygnacji z listy,
 • Zaktualizowano dobór izolacji rurociągów zgodnie z widocznymi w danych ogólnych normatywami. W tym celu Działka ma dodatkową daną Umiejscowienie dla izolacji, której wartość wpływa na wymaganą grubość izolacji. Wstępna wartość tego parametru jest ustalana automatycznie, jednak zalecana jest kontrola i w razie potrzeby ręczne narzucenie tego umiejscowienia, lub podział działki na kilka,
 • W katalogach neutralnych rur zaktualizowano współczynniki oporu miejscowego trójników powrotnych tak, aby były zgodne z DIN 1988-300. Może to skutkować zauważalnym wzrostem oporów obiegów cieplnych i cyrkulacji c.w.
systemy chlodnicze

Systemy chłodnicze

 • Etykieta elementu Źródło zawiera w sekcji Dane techniczne pole Pojemność wodna zładu, wartość jest wyznaczana w trakcie obliczeń,
 • Funkcja Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach pozwala na selektywny wybór kondygnacji z listy,
 • Zaktualizowano dobór izolacji rurociągów zgodnie z widocznymi w danych ogólnych normatywami. W tym celu Działka ma dodatkową daną Umiejscowienie dla izolacji, której wartość wpływa na wymaganą grubość izolacji. Wstępna wartość tego parametru jest ustalana automatycznie, jednak zalecana jest kontrola i w razie potrzeby ręczne narzucenie tego umiejscowienia, lub podział działki na kilka,
 • W katalogach neutralnych rur zaktualizowano współczynniki oporu miejscowego trójników powrotnych tak, aby były zgodne z DIN 1988-300. Może to skutkować zauważalnym wzrostem oporów obiegów cieplnych i cyrkulacji c.w.
straty ciepla

Straty ciepła

 • Automatyczna detekcja liniowych mostków cieplnych (po wyborze wariantu Automatyczna - na podstawie modelu cieplnego w polu Metoda obliczania mostków cieplnych na zakładce Normy i opcje obliczeń w oknie Dane ogólne) i uwzględnienie ich w obliczeniach cieplnych przegród i budynku (obejrzyj film),
 • Możliwość uwzględnienia punktowych mostków cieplnych (po wyborze wariantu Automatyczna - na podstawie modelu cieplnego w polu Metoda obliczania mostków cieplnych na zakładce Normy i opcje obliczeń w oknie Dane ogólne) w obliczeniach cieplnych przegród i budynku (obejrzyj film),
 • Dostosowanie architektury programu w zakresie rozpoznania przegród logicznych na zakresie OZC (T) w przypadku pracy z poziomami dodatkowymi i poziomami wewnętrznymi,
 • Modyfikacja wyznaczania zagłębienia budynku z uwzględnieniem wszystkich rzędnych zadeklarowanych w graficznym modelu gruntu,
 • Udoskonalenie metody identyfikacji przegród częściowo zagłębionych w gruncie,
 • Usprawnienia poprawiające ergonomię edycji modelu cieplnego budynku (obejrzyj film):
  • Wyróżnienie przegród o nieprzypisanej definicji w Przeglądarce projektu,
  • Możliwość przypisania definicji do przegród zaznaczonych w modelu cieplnym budynku w Edytor 2D lub w Widoku 3D,

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM:

certyfikaty energetyczne

Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL

 • Znacznie szybszy i łatwiejszy sposób uzupełniania danych o pomieszczeniu i temperaturze po drugiej stronie przegrody cieplnej (wymagane w typowej ścieżce opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkania),

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM:

systemy plaszczyznowe

Systemy płaszczyznowe

 • Reorganizacja ikon w galerii Płaszczyznowe (obejrzyj film):
  • nowy duży przycisk Podział i dylatacja grupujący narzędzia i funkcje do podziału powierzchni i wprowadzania dylatacji,
  • większe i czytelniejsze ikony w rozmiarze 32x32, zamiast 16x16
  • nowe szczegółowe opisy działania każdej z funkcji dostępnej pod przyciskiem Podział i dylatacja ułatwiają użycie właściwego narzędzia,
 • Nowa funkcja Listwa dylatacyjna umożliwia wstawienie listwy dylatacyjnej dowolnej długości na dowolnej krawędzi Strefy podłóg grzewczych/chłodzących (obejrzyj film),
 • Ikony Tabelka rozdzielacza, Rysunek przekroju konstrukcji, Tabelka mieszacza / węzła regulacyjnego od tej pory znajdują się w galerii Opisy i grafika (obejrzyj film),
 • W tabeli danych elementu Tabelka rozdzielacza dostępny jest Przepływ objętościowy [l/min] w kolumnie,
stacje mieszkaniowe

Stacje mieszkaniowe

 • Zmiana sposobu wyznaczania przepływu objętościowego Q wody zimnej w instalacji zasilającej stację mieszkaniową, jeśli wartość Vcwu Mieszkanie wpisana w danych stacji jest mniejsza od wartości Q przepływu wody ciepłej wymaganego za stacją wg obliczeń normy wodociągowej,
 • Zmiana sposobu wyznaczania przepływu objętościowego Q wody ciepłej za stacją mieszkaniową, jeśli wartość Vcwu Mieszkanie wpisana w danych stacji jest mniejsza od wartości Q przepływu wody ciepłej wymaganego za stacją wg obliczeń normy wodociągowej,
 • Hint każdej działki zasilającej (i powrotnej) na trasie od źródła ciepła do stacji mieszkaniowej informuje o ilości zasilanych stacji działających w trybie podgrzewu ciepłej wody użytkowej i działających w trybie zasilania mieszkaniowej instalacji c.o,
instalacje wodociagowe

Instalacje wodociągowe

 • Udoskonalenie operacji Generuj rozwinięcie dla instalacji z cyrkulacją,
 • Funkcja Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach pozwala na selektywny wybór kondygnacji z listy,
 • Dostępny jest element Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy dla wody ciepłej i zimnej,
 • Zaktualizowany dobór izolacji rurociągów zgodnie z widocznymi w danych ogólnych normatywami. W tym celu Działka ma dodatkową daną Umiejscowienie dla izolacji, której wartość wpływa na wymaganą grubość izolacji. Wstępna wartość tego parametru jest ustalana automatycznie, jednak zalecamy jej kontrolę i w razie potrzeby ręczne narzucenie tego umiejscowienia, lub podział działki na kilka działek,
 • W katalogach neutralnych rur zaktualizowano współczynniki oporu miejscowego trójników powrotnych tak, aby były zgodne z DIN 1988-300. Może to skutkować zauważalnym wzrostem oporów obiegów cieplnych i cyrkulacji c.w.
 • Dla instalacji ze stacjami mieszkaniowymi:
  • Zmiana sposobu wyznaczania przepływu objętościowego Q wody zimnej w instalacji zasilającej stację mieszkaniową, jeśli wartość Vcwu Mieszkanie wpisana w danych stacji jest mniejsza od wartości Q przepływu wody ciepłej wymaganego za stacją wg obliczeń normy wodociągowej,
  • Zmiana sposobu wyznaczania przepływu objętościowego Q wody ciepłej za stacją mieszkaniową, jeśli wartość Vcwu Mieszkanie wpisana w danych stacji jest mniejsza od wartości Q przepływu wody ciepłej wymaganego za stacją wg obliczeń normy wodociągowej.
instalacje kanalizacyjne dostepny wkrotce

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

 • Udoskonalenia w zakresie układania instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • Funkcja Utwórz kopię zaznaczonych elementów na wielu kondygnacjach pozwala na selektywny wybór kondygnacji z listy,
 • W etykiecie elementu Działka można prezentować dane wysokościowe osi rury lub dna rury,
 • Możliwość automatycznego podłączenia elementu Zawór odpowietrzająco-napowietrzający do przebiegającej poniżej działki kanalizacyjnej (obejrzyj film),
 • W danych kondygnacji, zamiast liczby określającej odległość sieci odpływowej od stropu, jest bardziej czytelna lista wyboru, wspomagana w dwóch przypadkach zadawaniem odległości (obejrzyj film),
 • Dla węzłów dołączających do pionu dwie lub więcej działek, które nie są wizualizowane z powodu niepoprawnego doboru lub nakładania się kształtek, dostępna jest operacja kontekstowa Rozbij węzeł na dwa na podstawie dobranych kształtek. Po sprawdzeniu połączeń nastąpi rozdzielenie węzła na dwa osobne,

 

ARTYKUŁY HELPSYSTEM:

Instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

 • Wprowadzenie modułu kanalizacji deszczowej, jako osobnego zakresu projektu, ze statusem "BETA", ponieważ jeszcze nie jest on kompletny. Można wykonać i obliczyć projekt, wydrukować lub wyeksportować do DWG rysunki rzutów, uzyskać zestawienie materiałów. Automatyczne rozwinięcia, eksport IFC oraz niektóre tabele wyników zostaną uzupełnione w wydaniu 27 (obejrzyj film),