instalsystem5logo

InstalSystem 5 to niezwykle ergonomiczne narzędzie Open BIM do projektowania i obliczeń instalacji ogrzewania, chłodzenia i systemów sanitarnych wewnątrz budynków, a także obliczeń cieplnych budynku wraz z możliwością wykonania charakterystyki energetycznej.

Moduły dostępne w InstalSystem 5

modul bazowy
moduł bazowy
IFC import bazowy
IFC import bazowy
IFC interpretacja danych budynku
IFC interpretacja danych budynku
straty ciepla
straty ciepła

Moduł bazowy jest podstawą każdej konfiguracji pakietu InstalSystem 5 i obejmuje wszystkie elementy, funkcje i narzędzia, które tworzą środowisko pracy wspólne dla wszystkich modułów projektowych i obliczeniowych. Moduł bazowy jest widoczny dla Użytkownika w postaci dwóch niezależnych programów / okien:

Zarządca InstalSystem, który dostarcza następujące funkcje i możliwości:InstalSystem 5 - Zarządca Pakietu

 • Zarządzenie aktywacją i aktualizacją programu, w tym możliwość pobierania wybranych starszych wersji pakietu w celu przetwarzania już zakończonych projektów na wersji, na której zostały opracowane
 • Kontrola nad posiadaną konfiguracją pakietu (informacja jakie moduły obliczeniowe są dostępne w posiadanym pakiecie, możliwości rozbudowy)
 • Zarządzanie projektami (możliwość założenia nowego pliku projektu, otwarcia projektu wcześniej opracowywanego na wybranej wersji pakietu, inne operacje na projektach)
 • Dostęp do systemu pomocy
 • Możliwość zgłoszenia problemu napotkanego w czasie pracy z pakietem do Supportu InstalSoft (Zarządca udostępnia specjalny formularz, którego wypełnienie znacznie ułatwia przetwarzanie zgłoszenia)

 

Edytor InstalSystem, który stanowi główne okno robocze do pracy z projektem i umożliwia:

 • Pracę z wieloma projektami jednocześnie (każdy projekt otwiera się w osobnym oknie edytora). Podczas otwierania nowego projektu można korzystać z gotowych szablonów, które mogą zawierać wiele pre-definiowanych ustawień adekwatnych do realizowanego typu projektu.
 • Kontrolę nad zakresem projektu. Zależnie od zakresu ustawionego dla projektu, niektóre funkcje, ikony i elementy Edytora będą ukryte w celu polepszenia ergonomii pracy.
 • Edycję danych ogólnych i danych domyślnych, a także konfigurację wyglądu ekranu roboczego i wyglądu elementów w bardzo szerokim zakresie.
 • Edycję projektu na rzutach 2D. Automatyczne generowanie modelu 3D, który umożliwia podgląd projektu oraz wybrane operacje edycyjne.
 • Generowanie rozwinięcia płaskiego dla zaprojektowanej instalacji, jego podgląd oraz modyfikacje
 • Wydruk rysunków i wydruk wyników tabelarycznych, w tym zdefiniowanie różnych widoków na potrzeby wydruku graficznego, indywidualnie dla każdego projektu. Możliwość skorzystania z wielu pre-definiowanych zakresów dla wydruków tabelarycznych.
 • Wyszukiwanie elementów lub grup elementów w projekcie według różnorodnych kryteriów wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania mogą być spersonalizowane. Wyszukane / zaznaczone elementy są podświetlane na wszystkich widokach i w tabelach, tak aby łatwo było odnaleźć ten sam elementem w różnych miejscach programu.
 • Edycję struktury budynku – import i niezbędne modyfikacje lub edycję graficznej struktury budynku, stanowiącej bazę do obliczeń i projektowania z użyciem innych modułów programu. Struktura budynku może być przygotowana w różnym zakresie – adekwatnie do potrzeb danego projektu – od prostej edycji układu pomieszczeń po pełną strukturę budynku obejmującą ściany, stropy, okna itd., pozwalającą na kompletne obliczenia cieplne budynku. Edycja struktury jest ułatwiona dzięki wielu zautomatyzowanym funkcjom (automatyczne tworzenie stropów, tworzenie ścian na podstawie obrysów pomieszczeń, możliwość deklarowania ścian wielokondygnacyjnych i wiele innych). Podstawą edycji struktury może być import podkładów w jednym z wielu dostępnych formatów (np. .dwg, .jpg,.PDF i inne)
 • Personalizację środowiska pracy: istnieje możliwość zapisania w programie wielu układów okien Edytora, dedykowanych dla aktywności różnych modułów obliczeniowych lub różnych rodzajów projektów i przełączania między nimi podczas pracy z programem. InstalSystem 5 wprowadza też możliwość pracy z oknami Edytora na dwóch monitorach, co jest bardzo wygodnym i zalecanym rozwiązaniem.

InstalSystem 5 - BIMModuł “IFC (BIM) import bazowy” pozwala na import różnych obiektów klasy IFC4 i IFC2x3 (z zakresu konstrukcji, instalacji i innych), bez ich interpretacji. Możliwe jest wczytanie wielu modeli jednocześnie. Obiekty są widoczne zarówno dla zakresu Edytor 2D jak i Widok 3D. Zarządzanie zaimportowanym modelem umożliwia dedykowana Przeglądarka projektu oraz informacje widoczne w Tabeli danych. Obiekty z modelu mogą być zaznaczane lub ukrywane. Są też widoczne dla funkcji SNAP przy edycji pozostałych zakresów w Edytor 2D. Modele (jako całość) mogą być usuwane lub reimportowane.

Modele wczytane z użyciem tego modułu mogą być interpretowane pod względem konstrukcji budynku (patrz IFC (BIM) interpretacja danych budynku – prototyp). Sama geometria modelu może służyć jako tło dla instalacji projektowanych w InstalSystem 5, bez konieczności interpretacji. Praca z wykorzystaniem modelu pozwala również na wykrycie kolizji obiektów obecnych w IFC z projektowanymi w InstalSystem 5 obiektami instalacji. Modele IFC podlegają eksportowi do formatów DXF/DWG oraz PDF.

InstalSystem 5 - BIM

InstalSystem 5 - BIMModuł “IFC (BIM) interpretacja danych budynku” umożliwia wysoce zautomatyzowaną interpretację obiektów z zakresu struktury budynku, zaimportowanych w ramach modelu IFC. Interpretacja obejmuje takie elementy jak: kondygnacje (interpretacja automatyczna lub półautomatyczna), ściany wraz z oknami, drzwiami i innymi otworami, dachy, stropy wraz z otworami (interpretacja automatyczna).

Wynikiem interpretacji są odpowiednie obiekty natywne pakietu InstalSystem 5, tworzące konstrukcję budynku gotową do dalszej edycji oraz obliczeń. Obiekty wynikowe są niezależne od wczytanego modelu IFC. Oznacza to, że uzyskana w tak wysoko zautomatyzowany sposób konstrukcja budynku może być wykorzystana do dalszej pracy projektowej w InstalSystem 5 – wykonania obliczeń cieplnych (obciążenia cieplnego, projektowanej charakterystyki energetycznej – planowanej w kolejnej publikacji 21.0 oraz świadectwa charakterystyki energetycznej) oraz jako podstawa do projektowania instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych w budynku.

InstalSystem 5 - BIM

Moduł ”Straty ciepła (Obciążenie cieplne)” służy do obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń i całego budynku. Wynik tych obliczeń może być punktem wyjścia dla projektu instalacji grzewczej. Obliczenia mogą być wykonane zgodnie z jedną z kilku dostępnych w pakiecie norm. Aktualne informacje w tym zakresie dostępne są tutaj.
Wprowadzanie danych dla obliczeń obciążenia cieplnego odbywa się w oparciu o graficzny model budynku, którego edycję umożliwia ”Moduł bazowy InstalSystem”. Rewolucyjne automaty w zakresie uzupełniania danych do obliczeń obciążenia cieplnego powodują, że uzyskanie kompletnych i szczegółowych obliczeń cieplnych budynku stało się znacznie szybsze i łatwiejsze.

[[IMAGES]]

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu:

 • obliczenia na podstawie elementów graficznych, których wymiary są automatycznie pobierane z rysunków / modelu
 • pełny model budynku 3D z zaawansowanymi możliwościami zaznaczenia elementów i konfiguracji widoku
 • możliwość wyboru normy obliczeń, do której dostosowane są schematy wydruku
 • automatyczne wymiarowanie przegród zgodnie z zasadami opartymi o wybraną normę obliczeń
 • łatwe deklarowanie najważniejszych danych budynku w jednym miejscu w programie. Informacje wprowadzone w danych ogólnych są propagowane do jednostek budynku i pomieszczeń
 • przyjazna nawigacja po projekcie – zaawansowane narzędzia wspierające przeglądanie projektu oraz wyszukiwanie elementów w oparciu o szczegółowo zadane kryteria
 • automatyczne wyznaczanie mostków liniowych w budynku
 • automatyczne przypisywanie definicji konstrukcji przegród do elementów w budynku, w tym możliwość zadeklarowania wielu typów domyślnych i kryteriów ich przypisania przegrodom tego samego typu, np. ścianom zewnętrznym
 • automatycznie generowany graf przepływów strumieni wentylacyjnych w jednostce budynku pozwalający na szybkie zweryfikowanie bilansu powietrza wentylacyjnego.
 • możliwość kontroli wykroplenia wewnątrz przegród

Zapraszamy do zapoznania się z webinarium

Obliczanie projektowanego obciążenia cieplnego krok po kroku.

certyfikaty energetyczne
certyfikaty energetyczne
systemy grzewcze
systemy grzewcze
systemy chlodnicze
systemy chłodnicze
dobor grzejnikow
dobór grzejników

Moduł pozwala na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków niewyposażonych w instalację chłodzenia (uzupełnienie jest w trakcie realizacji). Moduł wymaga dostępności w pakiecie innego modułu ‘Straty ciepła’ do obliczeń projektowanego obciążenia cieplnego.
Stosowane normy/rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376).
 2. Norma PN-EN ISO 13790 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
 3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania dowolnej instalacji ogrzewania, w tym doboru sieci rurociagów, armatury i wykonania równoważenia  hydraulicznego. Odbiorniki ciepła (w tym fan-coile) symulowane są odbiornikami o narzuconym oporze. W parze z PH-IS5-DOG mogą być projektowane systemy z grzejnikami konwekcyjnymi. W parze z  PH-IS5-RL  mogą być projektowane systemy płaszczyznowe: podłogi, ściany, sufity.  W parze z  PH-IS5-RP projektowane mogą być systemy panelowe. W projektach o źródle wspólnym dla systemów konwekcyjnych i radiacyjnych możliwe jest zastosowanie mieszaczy lub zestawów pompowo-mieszających  w celu uzyskania temperatur właściwych dla systemów radiacyjnych.

Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania instalacji chłodniczej (jest odpowiednikiem PH-IS5-H). W module obsługiwane są różnego typu odbiorniki konwekcyjne (fan-coile, pasywne belki chłodnicze) symulowane odbiornikiem o narzuconym oporze (OONO).  W parze z  PH-IS5-RL  mogą być projektowane systemy płaszczyznowe: podłogi, ściany, sufity.  W parze z  PH-IS5-RP projektowane w trybie chłodzenia mogą być systemy panelowe. W obu w/w przypadkach można obliczenia chłodzenia wykonać niezależnie od trybu ogrzewania. W projektach o źródle wspólnym dla systemów konwekcyjnych i radiacyjnych możliwe jest zastosowanie mieszaczy lub zestawów pompowo-mieszających  w celu uzyskania temperatur właściwych dla systemów radiacyjnych.

Moduł umożliwia:

 • edycję w projekcie (wstawianie, edycję danych),
 • dobór,
 • obliczenia hydrauliczne,
 • zestawienie

konwekcyjnych grzejników centralnego ogrzewania – z katalogów (neutralnych lub firmowych) lub spoza katalogów, a także armatury zintegrowanej z nimi (“elementy podrzędne”).

Obliczenia całości instalacji wykonywane są zgodnie z PH-IS5-H (tylko instalacje dwururowe).

Moduł wykorzystuje dane o instalacji i (nie obligatoryjnie) strukturę budynku, wprowadzone graficznie w specjalizowanym edytorze, oraz w modułach współpracujących.

systemy plaszczyznowe
systemy płaszczyznowe
systemy panelowe
systemy panelowe
ulozenie plyt systemu suchego
ułożenie płyt systemu suchego
stacje mieszkaniowe
stacje mieszkaniowe

Moduł dostarcza możliwość projektowania instalacji z prefabrykowanymi panelami (sufitowymi, ściennymi) i promiennikami w funkcji:  grzanie i/lub chłodzenie. Obsługiwane są prefabrykowane panele z rurką umieszczoną w wypełnieniu (gipsowym, grafitowym lub innym), promienniki stalowe. Elementy mogą być montowane bezpośrednio na konstrukcji przegrody, na konstrukcji stelażowej (np. w sufitach podwieszanych) lub wolnowiszące (w przypadku promienników stalowych).

 • Najistotniejsze funkcje realizowane przez moduł:
  • automatycznie wypełnienie wskazanego obszaru panelami sufitowymi (z uwzględnieniem typu panelu, opcjonalnie wielkości oraz dodatkowych wytycznych geometrycznych),
  • możliwość ręcznej aranżacji paneli sufitowych i ściennych,
  • możliwość łączenia paneli szeregowo w zestawy,
  • wyznaczanie wydajności cieplnej (grzewczej lub/i chłodniczej) w oparciu o dane katalogowe i parametry pracy instalacji (tz, deltaT, ti) wg:
  • obliczenia hydrauliczne, w tym wyznaczenie deltaT czynnika przepływającego przez panel lub zestaw paneli połączonych szeregowo, dla uzyskania wymaganej wydajności cieplnej oraz oporów hydraulicznych wg:
  • diagnostyka przekroczenia max. prędkości przepływu czynnika przez panel
  • diagnostyka przekroczenia dopuszczalnej straty ciśnienia (dpmax) w panelu
  • diagnostyka wystąpienia przepływu laminarnego i związanego z nim spadkiem mocy
 • Dodatkowe funkcje dostępne dla promienników Zehnder:
  • automatyczne rozplanowanie promienników zgodnie z “know how” firmy Zehnder, dla uzyskania równomiernego opromieniowania pomieszczenia ogrzewanego, diagnostyka min. wymaganej ilości rzędów promienników (w przypadku narzucenia przez użytkownika) dla uzyskania równomiernego opromieniowania

Moduł RLD rozszerza moduł RL (w ogrzewaniach podłogowych) o użycie w projekcie płyt systemowych.

Przykład płyty systemowej

 • funkcjonalności doboru modułowej płyty systemowej:
  • warianty płyt: główny, krańcowy itp. są zdefiniowane w PH-KTS
  • lamele są zintegrowane z płytami (nie są osobno wstawiane)
  • wstawianie płyt ręcznie, wspomagane przez snapowanie,
  • ucinanie płyt automatyczne i ręczne, możliwe ponowne użycie pozostałości uciętych
  • zestawienie płyt w zestawieniu materiałów ogrzewania płaszczyznowego
  • wizualizacja płyt w 3D
 • rysowanie i podłączanie pętli ręczne, wspomagane przez snapowanie rury do punktów charakterystycznych na płytach
 • Normy i metody obliczeń: jak w module RL (ten PH nie wprowadza nowych)

Moduł umożliwia użycie w infrastrukturze technicznej budynku stacji mieszkaniowych. Stacje mieszkaniowe reprezentowane są programie poprzez kompaktowy elementy instalacyjny z jednoznacznie określonymi punktami podłączenia instalacji i możliwością szczegółowej konfiguracji pozdzespołów i akcesoriów stacji.

 • Zastosowanie stacji mieszkaniowych w projektach:
  • Przygotowanie (podgrzew) c.w.u. poprzez wbudowany wymiennik płytowy
  • Zaopatrzenie mieszkaniowej instalacji grzewczej (konwekcyjnej i radiacyjnej) w czynnik grzewczy
 • Wybrane istotniejsze funkcje realizowane przez moduł:
 • Dodatkowe funkcje dostępne dla stacji Kamo:
  • obliczanie i prezentacja wymaganej poj. zbiornika buforowego w instalacji zasilającej stacje wg autorskiej metody firmy KAMO
hydrauliczne wezly regulacyjne
hydrauliczne węzły regulacyjne
instalacje wodociagowe
instalacje wodociągowe
rozszerzenia obliczen instalacji wodociagowych
rozszerzenia obliczeń instalacji wodociągowych
instalacje kanalizacyjne dostepny wkrotce
instalacje kanalizacyjne

dostępny wkrótce

Węzły/schematy hydrauliczne to predefiniowane w katalogu układy elementów (tzw. czwórniki, czyli bloki mające 2 p. wejścia i 2 p. wyjścia, pompę, zawory równoważące itp.) realizujące w sposób zgodny z wymaganiami producenta tego układu:

 • równoważenie i regulację instalacji,
 • dobór wielkości i nastaw zaworów,
 • wyznaczanie parametrów pracy pompy
 • kontrolę innych wytycznych (np. wymaganego autorytetu zaworu lub nastaw preferowanych).

Hydrauliczne węzły/schematy regulacyjne stanowią unikalny wyróżnik konfiguracyjny programu ponieważ są przygotowywane pod specyficzne wymogi klienta i ich funkcjonalność jest niemożliwa do realizacji elementami i funkcjami dostępnymi standardowo w programie. Zastosowanie węzłów/schematów regulacyjnych w projekcie jest proste i ogranicza się do wstawienia gotowego bloku, z dedykowanej dodatkowej zakładki paska narzędzi, w wybrane miejsce instalacji. Konfiguracja węzłów/schematów hydraulicznych pozwala na ich szerokie zastosowanie w instalacjach grzewczych oraz chłodniczych (odbiorniki różnego typu oraz systemy płaszczyznowe) eliminując przy okazji potencjalne, a trudne do zdiagnozowania błędy projektowe (np.: poprzez ograniczenie dostępności zaworów, które nie mogą być użyte w określonych rozwiązaniach instalacyjnych).

W InstalSystem 5 możliwość korzystania z węzłów/schematów hydraulicznych jest zależna od dostępności w konfiguracji pakietu odrębnego modułu o nazwie “PH-IS5-SH – Hydraulic control loops / Hydrauliczne węzły regulacyjne” oraz wymaganych katalogów.

 • Moduł dostarcza możliwość zaprojektowania instalacji wodociągowych (woda ciepła, zimna, sieć cyrkulacyjna ciepłej wody). Obejmuje  edycję graficzną, dobór rurociągów i armatury,  prezentację rysunkową 2D i 3D, obliczenia hydrauliczne, zestawienie  materiałów. Uwzględnia przybory sanitarne powiązane z punktami czerpalnymi wody, co w rezultacie daje kompletny model instalacji wraz z wyposażeniem sanitarnym pomieszczeń.
  W trakcie tworzenia projektu powstaje jego model 3D, którego podglądu można na bieżąco używać do kontroli zgodności ze stanem oczekiwanym.  Wizualizacja modelu może uwzględniać instalacje zaprojektowane (lub projektowane) w innych modułach pakietu InstalSystem 5.
  Instalacje mieszkaniowe  wody ciepłej i zimnej  mogą tworzyć pierścienie (wymagane rozszerzenie konfiguracji o PH-IS5-TEX).   Możliwe jest zastosowanie w charakterze podgrzewaczy wody elementów “Stacja mieszkaniowa” (wymagane rozszerzenie konfiguracji o PH-IS5-SM )
 • Wykaz norm i metod stosowanych podczas doboru i obliczeń
 • Rozszerzenie produktu “Instalacje wodociągowe”. Dostarcza dodatkowe, zaawansowane funkcje w projektowaniu wodociągów, wykraczające poza podstawowe potrzeby niektórych rynków. Aktualnie są to:
 • Obliczanie instalacji z zaworami mieszającymi obniżającymi temperaturę c.w.u., stosowanymi do zasilania punktów poboru c.w. o obniżonej, kontrolowanej temperaturze (natryski zbiorowe) lub baterii czerpalnych (np. w szpitalach)
 • Obliczanie czasu dopływu ciepłej wody użytkowej do wskazanych w projekcie punktów czerpalnych (wymaga przyjęcia metody projektowania wg DIN 1988-300).
 • Obliczenia pierścieni obejmujących pojedyncze pierścienie typowo dla instalacje mieszkaniowych.
interfejs VDI dla grzejnikow
interfejs VDI dla grzejników
interfejs VDI dla zaworow
interfejs VDI dla zaworów
eksport instalacji grzewczej i chlodzacej IFC
eksport instalacji grzewczej i chłodzącej IFC
eksport konstrukcji budynku dostepny wkrotce
eksport konstrukcji budynku

dostępny wkrótce

Interfejs importu danych technicznych produktów zawartych w plikach niemieckiego otwartego standardu VDI (VDI 3805-6). Same pliki nie są wytwarzane ani dystrybuowane przez InstalSoft  – są dostępne na stronach www niemieckich wytwórców oprogramowania, producentów grzejników i innych.
Dane zawarte w plikach są przetwarzane w ograniczonym zakresie (nie wszystkie informacje są wykorzystane przez program).

Interfejs importu danych technicznych produktów zawartych w plikach niemieckiego otwartego standardu VDI (istnieje kilka wersji specyfikacji tego standardu). Pliki te nie są wytwarzane ani dystrybuowane przez InstalSoft  – są dostępne na stronach www niemieckich wytwórców oprogramowania, producentów zaworów i innych.
Dane zawarte w plikach są przetwarzane w ograniczonym zakresie (nie wszystkie informacje są wykorzystane przez program). W szczególności nie wszystkie typy zaworów są obsługiwane – nieobsługiwane typy nie są “widziane” przez programy IS. Aktualnie obsługiwane są tylko zawory dla instalacji grzewczych (VDI 3805 Blatt 2)

Moduł “IFC (BIM) eksport instalacji grzewczej/chłodzącej” pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu instalacji grzewczej/chłodzącej.

Program eksportuje projekty instalacji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport instalacji jest wykonywany w oparciu o model 3D instalacji i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport instalacji zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

InstalSystem 5 - BIMModuł “IFC (BIM) interpretacja danych budynku” umożliwia wysoce zautomatyzowaną interpretację obiektów z zakresu struktury budynku, zaimportowanych w ramach modelu IFC. Interpretacja obejmuje takie elementy jak: kondygnacje (interpretacja automatyczna lub półautomatyczna), ściany wraz z oknami, drzwiami i innymi otworami, dachy, stropy wraz z otworami (interpretacja automatyczna).

Wynikiem interpretacji są odpowiednie obiekty natywne pakietu InstalSystem 5, tworzące konstrukcję budynku gotową do dalszej edycji oraz obliczeń. Obiekty wynikowe są niezależne od wczytanego modelu IFC. Oznacza to, że uzyskana w tak wysoko zautomatyzowany sposób konstrukcja budynku może być wykorzystana do dalszej pracy projektowej w InstalSystem 5 – wykonania obliczeń cieplnych (obciążenia cieplnego, projektowanej charakterystyki energetycznej – planowanej w kolejnej publikacji 21.0 oraz świadectwa charakterystyki energetycznej) oraz jako podstawa do projektowania instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych w budynku.

InstalSystem 5 - BIM

eksport instalacji wodociagowej IFC
eksport instalacji wodociągowej IFC
eksport instalacji kanalizacyjnej IFC
eksport instalacji kanalizacyjnej IFC
przetwarzanie zestawienia materialow
przetwarzanie zestawienia materiałów
import gbXML prototyp
import gbXML - prototyp

Moduł “IFC (BIM) eksport instalacji wodociągowej” pozwala na eksport różnych obiektów klasy IFC4 z zakresu instalacji wodociągowej.

Program eksportuje projekty instalacji zaprojektowane w InstalSystem 5 do formatu IFC wpisując się tym samym w ścieżkę BIM.

Eksport instalacji jest wykonywany w oparciu o model 3D instalacji i wpisuje się w metodę eksportu typu IFC Reference View zdefiniowaną przez buildingSMART. Eksport instalacji zawiera podstawowe informacje o nazwie obiektów i ich właściwościach oraz dokładną reprezentację geometryczną obiektów.

Zbiór funkcjonalności obejmujący przetwarzanie zestawienia materiałów w zakresie: wycena, obróbka zestawienia, eksporty do formatów specjalizowanych materiałowych.

W InstalSystem 5 dostępny jest, zaimplementowany prototypowo, import danych z formatu gbXML (Green Building XML), wpisującego się w technologię BIM. Import obejmuje elementy struktury budynku: kondygnacje, pomieszczenia, ściany wraz z oknami, drzwiami i innymi otworami.
W planach jest rozbudowa modułu o:

 • udoskonalenie importu elementów struktury budynku w celu pełniejszego wykorzystania jej do obliczeń cieplnych i projektowania instalacji.

Dostępne wersje rynkowe


Angielska Międzynarodowa
English International
Angielska
Great Britain
Austriacka
Austria
Bułgarska
Bulgaria
Chińska
China
Chorwacka
Croatia
Czeska
the Czech Republic
Duńska
Denmark
Francuska
France
Niemiecka
Germany
Grecka
Greece
Węgierska
Hungary
Irańska
Iran
Włoska
Italy
Litewska
Lithuania
Holenderska
the Netherlands
Norweska
Norway
Polska
Poland
Portugalska
Portugal
Rumuńska
Romania
Rosyjska
Russia
Serbska
Serbia
Słoweńska
Slovenia
Hiszpańska
Spain
Szwedzka
Sweden
Ukraińska
Ukraine

Pobierz demo

InstalSystem 5

Kup pełną wersję

InstalSystem 5

Zapoznaj się z dostępnymi konfiguracjami i cenami korzystając z cennika. Zakupu możesz dokonać w sklepie internetowym.

Zapytaj partnera o wersję firmową

InstalSystem 5

Sprawdź, jakie są dostępne wersje firmowe i skontaktuj się z wybranym partnerem.

Poznaj zalety naszego oprogramowania


Tworząc pakiet InstalSystem 5 – nową generację oprogramowania dla projektantów branży sanitarnej, wykorzystaliśmy ponad 20-letnie doświadczenie ze współpracy z projektantami oraz producentami systemów i urządzeń sanitarnych.

Setki pomysłów i postulatów, zgłoszonych przez użytkowników poprzedniej generacji pakietu InstalSystem 4, posłużyło nam do stworzenia ulepszonej koncepcji projektowania i przeniesienia jej na konkretnej moduły, funkcje i narzędzia. Tym sposobem stworzyliśmy rewolucyjne narzędzie, które wyznacza nową jakość na rynku oprogramowania inżynierskiego.

Enhanced ergonomics


The InstalSystem 5 package offers a variety of functionalities and tools improving working velocity and comfort. Some of them are simple, some of them are complex – their common goals are to elevate ergonomics to a higher level. Read about or chosen new tools and functionalities.

Integration of functional modules


Thanks to the integration of functionality modules in one application, there is no need to switch between different programs all the time.

In order to design or verify an already designed installation project, you just need to switch the editing scope. Configurable visibiiity of particular editing scopes (with visible systems being designed) allows to easily predict and remove collisions. Moreover, an underlay or a prepared building structure, once they have been loaded, are used to create a complex project containing various types of systems. Drawing printouts may include all the designed systems or a part of them.

Configurable user interface


Thanks to the possibility of configuring and saving various window layouts, it is possible to optimally plan and position all program windows.

For each of the subsequent stages of the project implementation, by saving and then selecting the appropriate composition from the list, you can quickly obtain the arrangement that makes work most comfortable and effective. The most frequently used functions and tools may be assigned keyboard shortcuts. Similarly, the set of functions visible after pressing the right mouse button is fully customizable.

General data and project templates


Set of project default data, optionally together with graphic elements, can be saved as project templates.

In this way, having created an appropriate number of predefined templates for typical designs, the designer avoids the necessity to multiply the same preparatory activities before starting work on next designs. Thanks to the hereditary system, general data are propagated to system elements introduced in the design. The “computer” or the “pencil” symbol displayed next to a given data field informs us whether the value comes from general data (or catalogue data) or it has been modified individually.

Filters and catalogue browser


The InstalSystem 5 package has been equipped with hundreds of product libraries for system designing.

It is much easier to find the proper one thanks to advanced catalogue filters, which limit the number of displayed libraries to those containing a given product group (e.g. radiators, flat stations, valves for sanitary systems etc.). As an alternative, one may use the catalogue browser by entering a proper sequence of symbols (e.g. system, product or producer name). Icons presented in the right-hand side of each catalogue inform about element types included in the catalogue and about availability of additional graphical information on the products.

Interactive connection of program windows


Interactive connection of program windows allows to quickly find and highlight a chosen system element in all active program windows.

It can be done in the plan view, in the schematic view, in the 3D view or in the results table. Additionally, having placed the cursor on a given element, a hint with particular technical data and parameters is displayed. It facilitates the analysis of a given project, its calculation results and makes it easier to find the reason of issues shown by the program diagnostics.

Hints on resolving typical design problems


In case often-type errors or problems are diagnosed, the program sends the user directly to the HelpSystem platform articles with dedicated links.

Such articles include typical problem reasons and hints on how to resolve them. The article opens automatically after having clicked the “?” symbol next to a given diagnostics hint.

Graphical and textual information on products


Additional possibility to display images of whole systems and their parts along with information from the producer’s website.

It facilitates the choice of the right product. Material list printouts may also contain photos as well as additional element description, which renders the design documentation much more complete and visually attractive.

Easy and fast access to older versions of the program


During the first phase of file opening, the program recognizes the version on which the file has been saved.

By choosing the newest or an older version of the program, the designer gains control on the status of the application which runs the calculations and material list, he/she also controls the product libraries to be used in the design. In such a way, the problem with the lack of access to products, which may be eliminated during the work on a given project for the manufacturer’s assortment changes, has been eliminated.

64-bit architecture


The new software generation uses the full 64-bit architecture and the newest graphics engines.

Never before have the InstalSoft programs been working in such a smooth way with such large objects (over 100 mb). With accurate hardware, you will have the opportunity to work with the most demanding objects. It also concerns objects of BIM-process provenance. Also various standard editing operations have been accelerated, and the calculation time has become 50% more optimised.

Design process automation


System models, currently designed in engineering programs, should carry data and parameters that allow the program to perform complex calculations. In the past, these calculations were performed independently from the graphical design. Some phases of the project, necessary to obtain a complete computational model with design documentation, were labor- and time-consuming, while model corrections were very problematic – until now. Thanks to our long-standing cooperation with industry designers and the creativity of InstalSoft engineers, many of these phases have been enhanced and automated. Read about just some of the improvements.

3D building structure and system model


3D model in the InstalSystem package is created automatically on the basis of plan view designs and other data of particular elements.

New additional tools support and accelerate the creation of a 3D model, among which: general data, possibility to copy whole storeys (or system fragments on storeys above/below), stack risers covering appropriate storey scope automatically. The 3D model allows us to open up to the BIM process.

Building structure preparation


The procedure of building structure preparation in the InstalSystem 5 package is similar to the real process of creating a building structure, it is also very fast and intuitive.

Having prepared the rooms and the building contour as well as having run the function “Automatic walls, slabs and roofs” all walls, interstorey slabs, roofs and floors are generated automatically. For such a generated building body, you just have to insert a roof, windows and doors, thus obtaining a complete building structure. We also allow our designers to use the highly automated process of obtaining the building structure out of IFC files.

Calculation of heat loss for rooms and buildings


Based on heat partition definition, the InstalSystem 5 package automatically assigns heating parameters to accurate design partitions.

Interstorey slabs are divided into separate heat partitions when they are situated above a number of rooms with potentially different internal temperature (the roof is divided analogously). In buildings with cellars, the part of wall laying below the ground is detected automatically, and the “Ground modeling” function  allows to define external walls in contact with the ground in a precise manner. In order to facilitate the analysis of ventilation airflow, a balance and a diagram of ventilation airflow with airflow values are created.

Division of heating/cooling zones into required number of loops


After inserting heating/cooling zones, the InstalSystem 5 package divides them into a required number of loops automatically.

One of the division criteria is “according to equal pressure losses” – it is particularly useful wit large spaces, in which the medium is Tichelmann distributed (without flow regulation at the manifold). The division of zones according to this criterium allows to obtain a similar loop length (in manifold systems including loop length) in all circuits.

Designing of loops between the manifold and heating zones


For an indicated pipe feed route, the InstalSystem 5 package generates such feeds in a required amount and with correct pipe spacing automatically.

All the modifications in the design, which result in a change of the required pipe feeds or spacing between them, generate correct pipe feeds.

Panel / ceiling panel systems arrangement


“Panels zone” allows to fill the whole ceiling zone or its section with radiant panels.

Such automation is performed based on the manufacturer’s guidelines (stored in the program libraries) or the program user.

Generation of system schematic views


Having created a system with use of plan and 3D view, it is possible to generate schematic views in (literally!) few mouse clicks.

Thanks to all available tools, you may easily steer the particularity of information presented in the schematic view.

Design documentation


All design documentation elements are generated automatically with the possibility to modify both style and scope of presented information.

Starting with floor and ceiling heating-cooling system loops and finishing with additional graphical information, such as element labels, graphical cross-sections of radiant systems, and manifold or design tables.

Calculations and material list


Just one click runs complex calculations. Their scope depends on the number of modules available in a given configuration.

You can also generate complex material lists containing all elements necessary to create a system with use of manufacturers’ libraries or neutral ones.

New functionalities, new tools, new system elements


Design process evolution and the growing popularity of new installation systems, which respond to higher and more differentiated expectations of investors and designers, have resulted in new modules and new installation systems in the InstalSystem 5 package.

Radiant cooling


We have extended our new generation with the possibility to design radiant cooling systems, which are placed in floors, walls or ceilings.

Depending on the chosen priority, it is possible to size the system and its parameters in order to cover heating demand (with checking cooling output) or, as an alternative, to cover cooling demand. A particular and automatically-created design documentation allows to analyze the system parameters and all elements necessary to create it.

Wall and ceiling panels


Both in heating and cooling system design, it is possible to use numerous libraries of prefabricated wall and ceiling panels.

Such solutions are much more popular thanks to their easy and quick assembly, lower thermal inertia as opposed to traditional radiant systems, and much more affordable prices. A very interesting and much more commonly used solution is the montage of panels on the slants of habitable attics or lofts, which can also be easily designed with the InstalSystem 5 package.

Appended radiant ceiling panels


Based on the producer’s know-how or the designer’s guidelines, a new “Panel zone” located in a chosen place is filled automatically.

The next thing to do is calculating and balancing the flows in such a system in order to achieve the required heating (or cooling) output.

Flat stations


Thanks to integrating all computational modules in one InstalSystem 5 package, it is possible to design, as complex as never before, heating and cooling systems with use of flat stations.

Based on the chosen scenario and available computational modules, the required domestic hot water outflow may be defined directly as a numeric value or calculated by the tap water module, based on a chosen calculational norm. Such calculations take also into consideration, among others, dimensioning of the supply system (stack risers, source and heat buffer) including asynchronous functioning of the station in the domestic water heating option.

Hydraulic control loops


Already available in InstalSystem 4, predefined hydraulic control loops offered by leading armature manufacturers are developed and completed with new possibilities in InstalSystem 5.

Prepared on the basis of the manufacturer’s guidelines, ready-to-use hydraulic control loops take into consideration a number of aspects related to the correct choice of valve types, their sizing, adjusting and required pump-rising altitude. This incredibly advanced and unique functionality allows the designer to prepare a very advanced control system in an incredibly easy way, according to our best knowledge and to guidelines of leading balancing and control fittings producers.

BIM import


The InstalSystem 5 package has undergone a revolution in order to be adapted to the Open BIM idea. Thus, the program fully supports IFC2x3 and IFC4 format files.

The designer may load a random number of files, he/she may remove them or replace them, which is essential in the BIM process. Management of the imported model is possible thanks to the dedicated design browser and to information visible in the data table. Model objects may be highlighted or hidden. They are also visible for the SNAP function while editing other scopes in the 2D Editor. Models loaded with use of this module may be interpretated in regard to the building structure, which may be then modified freely.

Dry system boards arrangements module


Dry system boards were already available in the previous InstalSystem generations. A novelty in the version 5 is that the module allows to arrange such boards manually.

Using board types available in a producer’s catalogue, with help of the program working modes (AUTO, ORTO), it is possible to arrange and match boards in rooms, after which radiant heating loops should be laid down in them. For such a system, the program runs complete heating and hydraulic calculation. As cutting and further usage of such boards is possible, the material list contains no excessive elements.

BIM export


The program exports system designs and structure building elements, created in InstalSystem 5, into IFC format, thus supporting the BIM idea.

The building structure is exported based on the 3D model of the building and is part of the IFC Reference View export method defined by buildingSMART. The export contains basic information about the name of objects and their properties, as well as an exact geometric representation of the objects. The new, dedicated window “IFC file export” allows to export or exclude from export element labels, define the scope of exported elements or choose sheets to be exported, and to define number of IFC result files. IFC model export may be done in an iterative manner, according to the BIM process.

Energy certificates (PL market)


The possibility to prepare energy certificates and characteristics for buildings and a detailed printout of designed energy characteristics of a building.

The module has been extended with the possibility to take into consideration cooling systems and with the Export button (available in the Printout and export ribbon), which allows to export the certificate into an XML file in order to import it into the central register of energy performance certificates. The program allows to perform it both based on WT2017 and WT2021.

Technical support

We know how important is to support work of our Partners and Designers with such extensive software as InstalSystem 5.

Free help system in form of online articles

filmy

Tens hours of materials that show the program's possibilities step by step

SZKOLENIA

Complex program of individual and group training in basic and advanced scope

support

Free support available 5 days a week

information

List of functionalities, tools and modules provided with each publication

technical support

Minimum and recommended hardware requirements for InstalSoft software

list

Current list of supported standards in InstalSoft packages

Do you have any questions? Do you need personalized offer? Contact with us!

Contact us