Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami zanim rozpoczniecie Państwo korzystanie ze stron internetowych firmy InstalSoft. Warunki dotyczą Państwa praw i obowiązków i obejmują ważne zrzeczenia się odpowiedzialności oraz postanowienia o wyborze prawa i sądzie właściwym. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Warunki te dotyczą wszystkich stron internetowych naszej firmy, w tym stron dla zarejestrowanych użytkowników. Korzystając ze stron akceptują Państwo niniejsze warunki. Jeśli nie zgadzają się Państwo z tymi warunkami, prosimy o nie korzystanie z witryny.

Prawo własności

Strony internetowe są własnością firmy InstalSoft i są przez nią prowadzone i utrzymywane. InstalSoft jest firmą zarejestrowaną zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, z siedzibą firmy znajdującą się w Chorzowie w Polsce.

Licencja użytkownika

Firma InstalSoft wyraża zgodę na zapoznanie się ze stronami, oraz na drukowanie lub kopiowanie materiałów znajdujących się na niej wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku. Warunkiem korzystania ze stron jest zaakceptowanie wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie, oraz respektowanie wszystkich przepisów związanych z prawem autorskim, znakiem towarowym i innym prawem własności. Zabrania się, bez pisemnej zgody firmy InstalSoft, powielania, reprodukowania, transferowania, przekazywania lub dystrybuowania jakichkolwiek treści zawartych na tych stronach, w tym również tekstów, zdjęć, dźwięków i video do celów publicznych lub komercyjnych. Treści zawartych na naszych stronach nie można również umieszczać na stronach internetowych stron trzecich. Korzystanie ze stron firmy InstalSoft jest jednoznaczne z zatwierdzeniem i akceptacją przedstawionych tu warunków. Ponadto korzystając z tych stron oświadczają Państwo, iż w żaden sposób nie będą wykorzystywać informacji na niej zawartych do celów niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych oraz zakazanych w myśl niniejszych przepisów.

Informacje od użytkowników

Każda forma informacji lub materiałów nadesłanych do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób jest i będzie traktowana jako niepoufna i niechroniona prawem autorskim.

Zastrzegamy sobie prawo wykorzystywania wszystkiego, co zostanie nadesłane pocztą e-mail lub za pomocą innych mediów. Dane osobowe przetwarzane są w myśl obowiązującego prawa oraz naszej „Polityki Prywatności”. Zabrania się wysyłania w jakiejkolwiek formie lub przekazywania jakichkolwiek materiałów, które są niezgodne z prawem, mają charakter obraźliwy, naruszający czyjąś godność, nieprzyzwoity, pornograficzny lub w jakikolwiek sposób naruszający prawo obowiązujące w Polsce.

Odnośniki do zewnętrznych witryn

Firma InstalSoft może dowolnie umieszczać odnośniki do innych witryn. Jednakże nie mamy jakiejkolwiek kontroli nad zewnętrznymi stronami internetowymi, do których prowadzą podane łącza, nie ponosimy także odpowiedzialności za treści na nich zawarte lub sposób ich użytkowania. Firma InstalSoft w żaden sposób nie sugeruje wyboru firm lub produktów, do których podaje odnośniki. Zastrzegamy sobie prawo do podania lub usunięcie jakiegokolwiek odnośnika do strony lub programu bez uprzedzenia i podania przyczyn. Jeśli zechcą Państwo odwiedzić jakąkolwiek witrynę strony trzeciej, do której prowadzi odnośnik znajdujący się na naszej stronie, to odbywa się to na Państwa własną odpowiedzialność. Inne witryny mogą podawać odnośniki wyłącznie do strony startowej firmy InstalSoft. Odnośniki do wewnętrznych stron mogą być podane po uprzednio otrzymanej pisemnej zgody ze strony firmy InstalSoft.

Treść

Dokładamy wszelkich starań aby informacje zawarte na ich stronach internetowych były poprawne i aktualne. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści na nich zawartych bez uprzedzenia i jednocześnie nie gwarantujemy że informacje na niej zawarte są poprawne. Każdy odwiedzający nasze strony akceptuje zwolnienie firmy InstalSoft z jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści na niej zawartej lub sposób ich wykorzystania.

Prawa niematerialne

Teksty, układ graficzny, rysunki, bazy danych i inne elementy naszych stron oraz same strony podlegają ustawie o ochronie praw autorskich. Pewne nazwy, znaki lub loga, umieszczane na stronach są zastrzeżonymi znakami towarowymi innych firm. Żadnej treści zawartej na naszych stronach nie można tłumaczyć jako licencji lub innego prawa do korzystania ze znaku towarowego umieszczonego na stronach, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy InstalSoft lub strony trzeciej, która jest właścicielem znaków towarowych umieszczanych na naszych stronach. Zabrania się w jakiejkolwiek formie kopiowania, przetwarzania, tłumaczenia, modyfikacji lub jakiegokolwiek użycia całości lub części naszych stron internetowych lub ich chronionych elementów.

Ochrona danych osobowych

InstalSoft zbiera i wykorzystuje informacje o obecności użytkowników na naszych stronach w celach statystycznych i marketingowych. Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystaniu ich danych osobowych do celów marketingowych, oraz prawo do ich wglądu, poprawy lub usunięcia. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o zapoznanie się z „Polityki Prywatności” naszej firmy.

Odpowiedzialność

Korzystanie z naszych stron internetowych odbywa się na własną odpowiedzialność. Firma InstalSoft nie gwarantuje, że oprogramowanie znajdujące się na tych stronach oraz informacje na niej zawarte lub jakikolwiek inny serwis świadczony przy pomocy tych stron będzie wolny od błędów, a korzystanie z nich odbędzie się bez zakłóceń. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za powyższe, w tym np. za dokładność, poprawność, zdolność sprzedaży lub przeznaczenie do określonych celów. Niezależnie od innych informacji podanych na tych stronach, firma InstalSoft w żaden sposób nie jest odpowiedzialna za jakąkolwiek utratę zysków lub jakiekolwiek bezpośrednie szkody powstałe z powodu lub w związku z użytkowaniem tej strony, bądź też przy korzystaniu z jakichkolwiek usług zamieszczonych na tych stronach.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

MATERIAŁY I TREŚCI ZAWARTE NA TYCH STRONACH ODDAJE SIĘ DO DYSPOZYCJI „JAKO SPRAWDZONE” ACZKOLWIEK BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB MILCZĄCEJ GWARANCJI Z NASZEJ STRONY W TYM GWARANCJI ZA SPRZEDAŻ TOWARU LUB TEŻ ZA PRZYDATNOŚĆ DO KONKRETNEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU NA FIRMIE INSTALSOFT NIE SPOCZYWA OBOWIĄZEK ŚWIADCZENIA JAKIEGOKOLWIEK ODSZKODOWANIA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB NIEUMIEJĘTNEGO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW TU ZAWARTYCH. POWYŻSZE OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA FIRMY INSTALSOFT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Ponieważ pewne systemy prawne wykluczają wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie lub szkody niezamierzone, istnieje możliwość, że powyższe ograniczenia nie będą Państwa dotyczyć. Ponadto nie gwarantujemy poprawności i kompletności informacji zawartych w innych witrynach, do których podano odnośniki.

Zamówienie towaru

Dołożymy wszelkich starań aby realizować wszystkie zamówienia szybko i sprawnie, aczkolwiek nie możemy zagwarantować natychmiastowej realizacji zamówienia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do możliwości zaprzestania sprzedaży jakiegokolwiek produktu znajdującego się w naszej ofercie bez uprzedzenia i bez podania przyczyn.

Aktualizacje

Zastrzegamy sobie jednostronne prawo do możliwości aktualizowania, przetwarzania i zmiany swojej polityki „Ochrony danych osobowych „bez uprzedzenia i bez podania przyczyn. Jakiekolwiek aktualizacje, przetworzenia i zmiany są wiążące dla wszystkich użytkowników i czytelników stron internetowych firmy InstalSoft i będą na nich ogłaszane.

Licencje na oprogramowanie

Informujemy iż nie mają Państwo żadnych praw do oprogramowania chronionego prawem własności oraz należącej do niego dokumentacji bądź też uzupełnień czy zmian, które są oddane do Państwa dyspozycji w celu dostępu do określonych obszarów na naszych stronach internetowych. Zabronione jest przekazywanie lub przenoszenie praw licencyjnych przekazanych Państwu przez firmę InstalSoft, a jakakolwiek próba przeniesienia lub przekazania takiej licencji będzie nieważna. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana lub powielanie produktów wywodzących się z tego oprogramowania jest zabronione.

Postanowienia o wyborze ustaw i sądu właściwego

Niniejsze strony internetowe umieszczone są na serwerze znajdującym się w Polsce. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na to, iż podane warunki użytkowania tych stron podlegają każdorazowo jurysdykcji obowiązującej w Polsce. Jednocześnie informujemy, że sądy, władze administracyjne i inne organizacje powołane do rozstrzygania sporów w Polsce są jedynymi kompetentnymi i właściwymi instytucjami w każdym sporze, jaki

  1. powstanie, dotyczyć będzie i/lub ma związek z tymi stronami i tymi warunkami, w którym
  2. te strony i/lub te warunki są punktem spornym lub istotnym momentem, lub w którym
  3. nawiązuje się do tych stron i / lub tych Warunków

i który został przedstawiony na piśmie złożonym do sądu, sądu polubownego, władz administracyjnych lub innej organizacji powołanej do rozstrzygania sporów.

Firma InstalSoft tworząc i konserwując swoje strony internetowe stara się przestrzegać wszystkich wymagań prawnych jej znanych, nie daje jednak gwarancji, że materiał zawarty na tych stronach jest stosowny lub ma zgodę na użytkowanie w danej konkretnej jurysdykcji. Państwo sami odpowiedzialni są za przestrzeganie obowiązującego prawa. Każde użycie niezgodne z tym postanowieniem bądź też jakiekolwiek postanowienie zawarte w tych Warunkach odbywa się na Państwa własną odpowiedzialność. Jeśli jakieś sformułowania zawarte w tych Warunkach są nieważne lub nie mają mocy prawnej w myśl obowiązującego prawa, to takie nieważne lub pozbawione mocy prawnej postanowienie uznaje się za zastąpione ważnym i prawomocnym postanowieniem odpowiadającym w zamiarze poprzedniemu postanowieniu, a pozostała część warunków pozostaje ważna w użyciu.