Aktualny wykaz obsługiwanych norm w pakietach InstalSoft

OBLICZENIA CIEPLNE BUDYNKÓW

OBLICZENIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

 • PN EN ISO 6946, PN EN ISO 13370

OBLICZENIA PROJEKTOWEGO OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO

 • EN 12831:2003
 • DIN EN 12831:2008-07
 • PN EN 12831:2006
 • ÖNORM EN 12831; ÖNORM H 7500-1:2015
 • DIN/TS 12831-1:2020-04 – BETA

MOSTKI CIEPLNE

 • (od publikacji 26.0) PN-EN ISO 14683:2007

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 697)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376)
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • (od publikacji 26.1) Obliczenia wskaźnika LENI zgodnie z PN-EN 15193-1+A1 na podstawie jednostkowych mocy opraw oświetleniowych

OBLICZENIA GRZEWCZE I CHŁODNICZE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PŁASZCZYZNOWYCH

 • Optymalizacja temperatury zasilania – metoda autorska
 • Obliczenia cieplne systemów mokrych (z rurą w wylewce) i suchych (ogrzewanie i chłodzenie):
  • EN 1264 z nowelizacją EN 1264-2:2021 uwzględniającą ruch laminarny w obliczeniach
  • DIN 4725-200 dla podwyższonych grubości wylewek
  • Wymagania krajowe/producenckie zapisane w katalogu systemu
 • Obliczenia cieplne systemów panelowych:
  • EN 1264 z nowelizacją EN 1264-2:2021 (ogrzewanie i chlodzenie)
  • EN 14037 (grzanie)
  • EN 14240 (chłodzenie)
 • Obliczenia hydrauliczne systemów panelowych:
  • autorska metody firmy Zehnder dla promienników stalowych Zehnder
  • standardowe formuły (wzory Darcy i Colebrooka) dla pozostałych paneli

DOBÓR GRZEJNIKÓW KONWEKCYJNYCH

 • obliczenia cieplne zgodnie z EN 442-2
 • metody doboru wielkości grzejnika – metoda autorska
 • dodatki uwzględniające obudowę, sposób zasilania i umiejscowienie – wytyczne COBRTI Instal, informacje od producentów
 • dopasowanie (korekta) przepływów – metoda autorska

OBLICZENIA SIECI RUROCIĄGÓW

 • Obliczenia hydrauliczne – wzory Darcy’ego-Weisbacha i Colebrooka-White’a
 • Dobór średnic – kryterium R_max i v_max
 • Równoważenie hydrauliczne – metoda autorska
 • Straty ciepła rurociągów – wg literatury fachowej
 • Dobór izolacji rurociągów – zalecenia EnEv (niemieckie) lub WT2008 (polskie)

PROJEKTOWANIE INSTALACJI ZE STACJAMI MIESZKANIOWYMI

 • wymiarowanie instalacji zasilającej stacje z uwzględnieniem niejednoczesności poboru czynnika na potrzeby podgrzania c.w.u. w wymienniku płytowym wg metody TU Dresden lub DIN 1988-300 (druga wymaga modułu obliczeń instalacji wodociągowych w konfiguracji pakietu)

RÓWNOWAŻENIE INSTALACJI Z UŻYCIEM PREDEFINIOWANYCH SCHEMATÓW HYDRAULICZNYCH

 • zgodnie z wytycznymi producenta

OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH

OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW PROJEKTOWYCH

 • DIN 1988
 • DIN 1988-300:2012-05
 • PN-92/B-01706
 • EN 806-3:2008

OBLICZENIA SIECI RUROCIĄGÓW

 • Obliczenia hydrauliczne – wzory Darcy’ego-Weisbacha i Colebrooka-White’a
 • Dobór średnic – kryterium v_max
 • Straty ciepła rurociągów – wg literatury fachowej
 • Dobór izolacji rurociągów – zalecenia EnEv (niemieckie) lub WT2008 (polskie)

OBLICZENIA SIECI CYRKULACYJNEJ

 • Dobór średnic – kryteria R_max i v_max
 • Równoważenie hydrauliczne – metoda autorska

OBLICZENIA UKŁADÓW PIERŚCIENIOWYCH

 • Metoda autorska na bazie metody Crossa i DIN 1988-300

OBLICZENIA CZASU DOPŁYWU CIEPŁEJ WODY

 • Metoda autorska wykorzystująca wytyczne szwajcarskie
 • Ocena na podstawie kryteriów z VDI 6003 lub DIN 1988-200

OBLICZENIA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Wyznaczanie strumieni:

 • EN 12056-2, opcjonalnie DIN 1986-100

Dobór średnic rurociągów:

 • EN 12056-2, opcjonalnie DIN 1986-100

Wentylacja:

 • EN 12056-2, opcjonalnie DIN 1986-100

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej oferty? Skontaktuj się z nami!

Kontakt